Valikko Sulje

Kehittämishankkeet

Työelämäpalvelut koordinoi, suunnittelee ja toimii aktiivisesti erilaisissa  kehittämishankkeissa. Kehittämistyössä merkittävässä roolissa ovat erilaiset hankkeet, joita toteutetaan yhteistyössä muiden koti- ja ulkomaisten oppilaitosten ja työelämän kanssa. JKO toimii hankkeissa sekä koordinaattorina että kumppanina. Käynnissä on useita OPH:n ja OKM:n rahoittamia kehittämishankkeita sekä ERASMUS+-ohjelmaan kuuluvia liikkuvuus-ja kumppanuushankkeita.

Hankkeiden tavoitteena on mm.

 • luoda uusia pysyviä toimintamalleja
 • tukea opetussuunnitelmatyötä ja kurssisuunnitteluamme
 • edistää työelämäyhteistyötä ja kehittää työelämän osaamista
 • vahvistaa opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittymistä
 • kehittää tutkintojen työelämävastaavuutta
 • verkostoitua
 • kehittää opettajien työelämäosaamista

Hanketoiminnan painopisteitä 2022:

 • Osaamisperusteisuus vapaan sivistystyön koulutuksissa
 • Uraohjaus, sujuvat ohjauksen prosessit
 • Jatkuvaa oppimista tukevat koulutuspalvelut
 • Laadunhallinta ja tietojohtaminen
 • Hyvinvointi, osallisuus, yhteisöllisyys
 • Kestävä kehitys ja UNESCO-toiminta
 • Kansainvälinen toiminta

Tutustu tarkemmin käynnissä oleviin ja päättyneisiin hankkeisiin vasemmalla olevien linkkien avulla!

Lisätietoja hankkeista:

Sirkka Salvi
Laatu- ja kehittämispäällikkö
Puh. +358 (0)50 3899 648
Sähköposti: sirkka.salvi(at)jko.fi

Anna-Liisa Vallipuro (Kansainvälisyyshankkeet)
Opettaja, kansainvälisten asioiden koordinaattori
Puh. +358 (0) 50 389 9641
anna-liisa.vallipuro(at)jko.fi

Anna Maria Saari
Hanketyöntekijä
Puh. +358 (0) 44 7522763
Sähköposti: annamaria.saari(at)jko.fi

Meneillään olevia kehittämishankkeita:

Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistossa ​16.12.2021 – 31.12.2023​

Hankkeen tarkoituksena on viitoittaa kansanopistojen tietä lineaaritaloudesta kohti hiilineutraaliuutta kiertotaloutta vuoteen 2035 mennessä. Verkostomaisen toiminnan tavoitteena on määritellä kansanopistojen nykyinen hiilijalanjälki ja kädenjälki, kehittää yhdenmukaisia toimintatapoja sekä pilotoida käytännön ratkaisuja oppilaitosten arjessa. ​Hankkeessa osallistetaan organisaation johto, henkilöstö, opiskelijat ja työelämä tukemaan vihreän siirtymän kokonaisvaltaista kulttuurinmuutosta ja Agenda2030-tavoitteiden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa. Yhteiskehittämisen tuloksena syntyy yhteinen kansanopistojen transitiosuunnitelma sekä sitä tukevat indikaattorit ja seurannan työkalut. ​

Toimijoiden käytännön ratkaisut liittyvät työelämäyhteistyöhön sekä kestävän kehityksen, ilmastovastuullisen toiminnan ja kiertotalouden opinpolkuihin kehittämiseen. Transitiosuunnitelma tähtää ihmisten, yhteiskunnan ja luonnon hyvinvoinnin vahvistamiseen toiminnan kaikilla tasoilla. Hanketta koordinoi Suomen ympäristöopisto SYKLI. Muut hanketoimijat: Jyväskylän kristillinen opisto, Kanneljärven opisto​, Turun kristillinen opisto​, Etelä-Pohjanmaan opisto (EPO)​ sekä Kalajoen kristillinen opisto. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.
Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelma (OPH)

Lisää tietoja hankkeesta

Tulevaisuuden polku – UNESCO -hanke 1.8.2021-31.12.2022

Jyväskylän kristillisen opiston koordinoima hanke luo uuden tavan oppia maailmankansalaisuuden taitoja virtuaalisesti. Kestävä kehitys, laaja-alainen osaaminen, elämykset ja osallisuus ohjaavat oppijoita tasa-arvoiseen ja kulttuurien moninaisuuden huomioivaan tulevaisuuteen. UNESCO:n ja YK:n AGENDA 2030 tavoitteellinen toiminta tehdään näkyviksi yhteisöllisen oppimiskokemuksen kautta – Tulevaisuuden poluksi.

Hankkeen tavoitteet:

 1. Laaja-alaisen osaamisen vahvistaminen Jyväskylän UNESCO-ASPNet oppilaitoksissa UNESCO:n ja YK:n AGENDA 2030 tavoitteiden mukaisessa kansainvälisessä osaamisessa, pääpainona kulttuurit ja tasa-arvo. Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan ja tekemään näkyväksi Jyväskylän seudun UNESCO- koulujen toimintaa sekä alueellisesti että globaalisti. Hankkeen aikana oppijoiden tietoisuus erilaisista kulttuureista, kestävästä kehityksestä ja laaja-alaista oppimista vahvistuu.
 2. Tuotetaan hankkeen aikana yhteistyössä UNESCO-kouluverkoston kanssa FoE -näyttely (FoE: Future of Education) globaalikasvatuksen teemoista ja oppijoiden tuotoksista. Yhteistyössä korostuu myös kansainvälinen eri kulttuureiden vuorovaikutus virtuaalisen yhteydenpidon ja osallistumisen kautta. Näyttelyn avulla lisätään kulttuuritietoutta Jyväskylän UNESCO-koulujen kaikilla kouluasteilla ja mahdollistetaan kaikille oppijoille pääsy tutustumaan eri kulttuureihin ja kehittämään vuorovaikutustaitoja vieraan kielen avulla.
 3. Kehittää jatkuvaa ja kestävää virtuaalista kansainvälistä yhteistyötä, jossa alustana toimii Lyfta. Lisäksi tavoitteena on luoda kestävät virtuaaliset kansainväliset suhteet eri maiden ja kulttuurien kouluyhteisöihin. Tuloksena on kestävän virtuaalisen kansainvälisen yhteistyön lisääntyminen ja toiminnan yhdenvertainen mahdollistaminen kaikille oppijoille.

Hankkeen osatoteuttajia ovat Jyväskylän yliopisto/OKL ja Tikkalan koulu (Jyväskylä). Hanketta rahoittaa Opetushallitus.
The UNESCO Associated Schools Network (ASPnet)
OPH/UNESCO-koulut – UNESCO ASPnet
Jyväskylän Unesco ASP-kouluverkosto

Osaamisperusteisuutta yksilöllisesti ja yhteisöllisesti vst:n oppimispolkuihin (Osaavat opistot III) 3.11.2021-30.6.2023

Osaavat opistot III -hanke järjestää aiempien hankkeiden tapaan ajankohtaisia osaamista laajentavia ja syventäviä koulutuksia Keski-Suomen vapaan sivistystyön henkilöstölle. Koulutuksia järjestävinä tahoina toimivat Alkio-opisto, Jyvälän kansalaisopisto, Jyväskylän kesäyliopisto ja Jyväskylän kristillinen opisto. Hanketta koordinoi Jyväskylän kansalaisopisto. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Hankkeen koulutukset ovat avoimia ja maksuttomia kaikille vapaan sivistystyön parissa työskenteleville opettajille ja muulle henkilöstölle Keski-Suomessa. Hanke koostuu neljästä koulutusosiosta, jotka ovat:

 1. Osaamisperusteisuus oppimispolkujen tukena
 2. Arviointi osaksi osaamisperusteisuutta
 3. Uraohjaus osaamisperusteisten vst-opintojen tukena
 4. Osaamisperusteisuuden pedagoginen johtaminen

Lisätietoa hankkeesta: Osaavat opistot

 

                            

Meneillään olevia kansainvälisyyshankkeita
International projects

Erasmus+/KA1: Aikuiskoulutuksen eurooppalainen ulottuvuus 1.9.2020-31.5.2023. 

Erasmus+-KA1-hanke aikuiskoulutukselle, jossa aikuiskouluttajat (opettajat, opot, ohjaajat jne.) voivat asiantuntijavaihdossa mennä täydennyskoulutuskurssille, opettamaan omaa alaansa tai job shadowing-jaksolle toiseen EU-maahan. Koordinaattorina konsortiossa on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja rahoittajana Opetushallitus.

IN ENGLISH:  Erasmus+ KA1: European Dimension for Adult Education, 1.9.2020 -31.5.2023

The Erasmus+  KA1 project for the staff in adult education. In the project the staff ( the teachers, career counsellors, special education teachers etc.) can attend in staff mobility, as a training coursce, a teaching assignment, or a job shadowing period in another EU country. in The project time is 2020-2023.  The coordinator in the consortium is the Jyväskylä Educational Consortium Gradia in Jyväskylä, Finland and the finance comes via Finnish National Erasmus Agency in Helsinki. 

Erasmus+/KA1:Nelikko-konsortion hanke 1.6.2022-31.7.2023

Erasmus+- KA1-hanke ammatilliselle koulutukselle, jossa ammatillisen koulutuksen opiskelijat (VAPE, PPH, VAHA, NYO, KAIP, SEHA ja PUKI-ammattitutkinnot) voivat mennä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen työelämäjaksolle toiseen EU-maahan ja/tai heidän opettajansa asiantuntijavaihtoon tukemaan heitä ko. jaksolle ja tutustumaan työharjoittelupaikkoihin. Koordinaattorina konsortiossa on Turun kristillinen opisto ja rahoittajana Opetushallitus.

IN ENGLISH: Erasmus+ KA1: International Quartet-consortium 1.6.2022-31.7.2023

The Erasmus+KA1 project for the staff and the students in vocational education (VET). In the project the staff ( the teachers, career counsellors, speacial education teachers etc.) can attend in staff mobility to help their students of the vocational studies having their work practise in a work place in another EU country. The students fullfill the student mobility in training in another EU country. The project time is 2022-2023.  The coordinator in the consortium is Turku Christian institute, in Turku, Finland and the finance comes via Finnish National Erasmus Agency in Helsinki.

 

Erasmus+/KA2: PGAC = Peace, Global, Active, Citizenship 2020-2023

Erasmus+ KA2- hanke yleissivistävälle koulutukselle, jossa strategisella kumppanuushankkeella etsitään ja vaihdetaan hyviä käytänteitä yleissivistävässä koulutuksessa ja toimitaan yhdessä työpajoissa. Hankkeessa toteutetaan 5 opiskelijaliikkuvuuden teemaviikkoa (5-10 opiskelijaa kustakin hankeverkoston koulusta).  Hankkeessa järjestetään yksi teemaviikko kussakin hankeverkoston oppilaitoksessa. Teemoina ovat mm. kestävä kehitys ja ekologia, tasa-arvo ja perustuslaki, ihmisoikeudet ja erilaisuuden sietäminen sekä eurooppalainen kulttuuriperintö.

Mukana hankkeessa ovat seuraavat oppilaitokset:
Italia: Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, Potenza
Portugali: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTOS SIMÕES, Guimaraes
Belgia: GO! Atheneum Oostende, Oostende
Kreikka: FIRST GENIKO LYKEIO KILKIS, Kilkis
Suomi: Jyväskylän kristillinen opisto, Jyväskylä

IN ENGLISH:  Erasmus+ KA2: PGAC = Peace, Global, Active, Citizenship, 2020-2023 

Erasmus+ KA2 project for the comprehensive school studies in strategic partnership where the 5 partner schools organize each a one-week thematic workshop.  Starting from the consideration that global active citizenship needs to promote the concept of civic participation, the project will focus on the analysis of some aspects as integration, equality, sustainability, environment protection, volunteering and knowledge of the common European roots of partner countries , the aims are to find keys to empower intercultural dialogue to reduce social and cultural barriers to foster respect towards “ the new, different, unknown”,  to enhance an active European citizenship to develop civic and social competences which encourage inclusion, democracy, participation of the future European citizens to the governance of their own countries.

PARTNER ORGANISATIONS:
Italy: Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, Potenza
Portugal: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTOS SIMÕES, Guimaraes
Belgium: GO! Atheneum Oostende, Oostende
Greece: FIRST GENIKO LYKEIO KILKIS, Kilkis
Finland: Jyväskylä Christian Institute, Jyväskylä

          

Päättyneet hankkeet ja niissä tuotettua materiaalia

Jyväskylän kristillisen opiston koordinoimia tai yksin toteuttamia hankkeita

Liikkuva opiskelu-hyvinvoinnin juhlaa 1.8.2021-30.6.2022

Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteena oli lisätä liikkumista ja opiskelukykyä toisella asteella ja korkeakouluissa. Jokainen oppilaitos kehittää aktiivista toimintakulttuuria omalla tavallaan.

​Hankkeen ydinlupauksemme oli, että jokainen JKO:ssa opiskeleva ja työskentelevä henkilö saa rohkaisevia ja merkityksellisiä kokemuksia fyysisestä aktiivisuudesta ja liikunnasta huomaten, kuinka liikunnallisuus edistää hyvinvointia, jaksamista, oppimiskykyä ja osallisuutta. Tämän hankkeen tavoitteet kiteytettiin seuraavasti:

 • Vähän liikkuvien opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen​
 • Lisätä opiskelijoiden opiskelukykyä osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevilla toimenpiteillä​
 • Vahvistaa opiston liikunnallisen toimintakulttuurin rakentumista juurruttamalla yhteistyön toimintamallit etsivä-tutortoiminnan, hyvinvointiohjaajan, opiskelijahuollon ja opetushenkilöstön välille.

Hanke sai rahoitusta Aluehallintovirastolta (AVI)  jolle on osoitettu avustusvarat veikkausvoittovaroista.
Liikkuva opiskelu nettisivut

Polun alku avustamiseen 10.4.2020-31.12.2021

Tässä hankkeessa kehitettiin ja toteutettiin ohjaus- ja avustamistyöstä kiinnostuneille aikuisille koulutukseen ja työtilanteisiin suuntaava matalan kynnyksen koulutusmalli. Opiskelun tukitoimissa painottuivat perustaitojen vahvistaminen, yhteisöllisyys ja opiskelijan minäpystyvyyden tukeminen sekä yrittäjämäisen työotteen löytyminen. Tämä matalan kynnyksen koulutus antoi valmiuksia jatkaa hoiva-avustaja koulutukseen ja ohjausalan tutkinnon osien suorittamiseen. Hanketta rahoitti opetushallitus (vapaan sivistystyön opintoseteliavustus työllistymis-ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen). Lisätietoja

DigiLeidit 1.1.2019-30.6.2021

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa naisten digitaalisia taitoja. Hankkeessa kehitettiin klinikkatyyppinen joustava digitaalinen koulutusmalli, joka edistää osaltaan tasa-arvoa, kulttuurien kohtaamista, kotoutumista ja syrjäytymistä ehkäisyä. Hankkeen tavoitteena oli tukea erityisesti maahanmuuttaja naisten digitaitoja ja kotoutumista, tarjota iäkkäämmille työntekijöille ja jo eläkkeellä oleville naisille digitaitoja ja monikulttuurisuuskasvatusta sekä edistää naisten välistä verkostoitumista sekä yhteisöllisyyttä. Hanketta rahoitti Opetushallitus (vapaan sivistystyön valtionavustus digitaalisten taitojen vahvistamiseen). Lisätietoja

PEKASO 1.1.2019-30.6.2021

Hankkeessa järjestettävän koulutuksen tavoitteena oli vahvistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden perustaitoja ja minäpystyvyyttä kasvatus- ja ohjausalalle.​ Koulutus oli tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat hakeutua opiskelemaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon, koulunkäynnin ohjaajaksi tai henkilökohtaiseksi avustajaksi.​ Hanketta rahoitti Opetushallitus (vapaan sivistystyön valtionavustus perustaitojen vahvistamiseen).
Lisätietoja

Maahanmuuttajien yhteiskuntavalmiudet 1.1.2019-30.6.2021

Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan kohderyhmälle räätälöity koulutusmalli, joka tukee yhteiskunta ja työelämävalmiuksia. Koulutus on tarkoitettu erityisesti maahanmuuttajanaisille, joiden kotoutumisaika on päättynyt, mutta he eivät ole työllistyneet.  Koulutus järjestetään iltapainotteisesti ja osittain verkko-opintoina niin, että se mahdollistaa esim. kotiäitien osallistumisen koulutukseen. Hanketta rahoittaa opetushallitus (opintoseteliavustus maahanmuuttajien kielitaidon sekä yhteiskunta- ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen).Lisätietoja

Tulevaisuuteni suunta (FUTUR) 13.4.2019-30.6.2021

Hankkeessa toteutettava Tulevaisuuteni suunta -koulutus (FUTUR) tuki maahanmuuttajanuorta opintojen nivelvaiheissa. Koulutus antoi tulevaisuudelle suuntaa ja tarjosi erilaisia vaihtoehtoja peruskoulun päättäneille alle 20-vuotiaille maahanmuuttajanuorille sekä 20 – 29-vuotiaille maahanmuuttajanuorille, joilla ei ollut toisen asteen koulutusta.  Koulutuksella tuettiin nuoren integrointia koulutukseen, erityinen huomio kiinnitettiin yksilön ohjaamiseen. Hanketta rahoitti Opetushallitus (vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset maahanmuuttajanuorten koulutukseen 2019). Lisätietoja

Liikkuva opiskelu 1.8.2020 – 30.6.2021

Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä kehittämällä aktiivista toimintakulttuuria toisella asteella ja korkeakouluissa. Jokainen oppilaitos kehittää aktiivista toimintakulttuuria omalla tavallaan.

Lukuvuoden 2020-2021 Liikkuva opiskelu hankkeella vahvistettiin edellisessä Liikkuva opiskelu –hankkeessa (2019-2020) kehitettyjen hyvien toimintatapojen juurruttamista ja uusien kehittämistä, joilla tuetaan aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevan toimintakulttuurin muodostumista opiston kampukselle. Lukuvuoden 2020-2021 Liikkuva opiskelu teemana oli tasapaino. Tasapainolla tarkoitetaan kehon, mielen ja sosiaalisten suhteiden tervettä balanssia. Päämääränä oli opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen, niin että opiskelu sujuu hyvinTavoitteena oli lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä henkistä ja fyysistä tasapainoa, osallisuutta ja aktiivisuutta tukevilla toimenpiteillä

Hankkeessa koulutettiin liikuntatutoreita, integroidaan aktiivisuutta lisäävät menetelmät osaksi opetusta, lisätään hyvinvoinnin ohjausta, parannetaan kampuksen olosuhteita aktiiviseen opiskeluun ja tehdään yhteistyötä opiskeluhuollon ja sidosryhmien kanssa. Toimenpiteitä toteutettiin opiston kaikilla toiminnan tasoilla. Yhdenvertaisuus ja esteettömyys tuli huomioiduksi niin rakenteissa kuin asenteissa, joilla toimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaanHanke sai rahoitusta Aluehallintovirastolta (AVI)  jolle on osoitettu avustusvarat veikkausvoittovaroista.

Liikkuva opiskelu nettisivut

OPH:n perusopetuksen kansainvälistymishanke: Tarinoita Suomesta maailmalle 2019-2021 

Hankkeen tavoitteena oli kehittää perusopetuksen lisäopetuksen ja aikuisten perusopetuksen päättövaiheen AIPEN paikallisten opetussuunnitelmien pedagogisia toimintamalleja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kohtaamisessa, koska heillä on paljon erilaisen oppijan tarpeita. Hankkeen tavoitteena oli myös suunnitella ja ideoida opiskelijoille Ympäristölähettiläs-toimintaa, joka on tarkoitus aloittaa vuonna 2020. Tavoitteena oli myös kehittää oppiainerajoja ylittäviä aihekokonaisuuksia, ilmiöpohjista oppimista sekä hyödyntää uusia oppimisympäristöjä ja yhteisopettajuutta. Hanke tuki myös yhteistyötoimintaa Jyväskylän UNESCO-koulujen Sitoumus 2050 projektissa ja kansanopistoyhteistyössä ja toiminnassa paikallisten peruskoulujen ja päiväkotien kanssa. Hankkeen rahoittajana oli Opetushallitus.

IN ENGLISH: Finnish National Board of Education: Stories from Finland to the world, 2019- 2021 

In the project the staff develop the curriculum of the comprehensive school studies, especially the content and methods how to meet the most vulnerable students, eg. migrant students. The project also works in activities of the UNESCO ASPNET- school network nationally, regionally and locally. One of the project aims is to promote field trips in other parts of Finland.

Euroscola 2020

Lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille (16-18-vuotiaille) Euroopan parlamentilla on oma ohjelma, Euroscola. Euroscola on nuorten kokous, johon kutsutaan koululaisryhmiä eri puolilta Euroopan unionia. Jyväskylän kristilliseltä opistolta Euroscola-päivään osallistunut opiskelijaryhmä suoritti Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa. Ryhmä matkusti Strasbourgiin tutustumaan alueensa meppien konkreettiseen työhön. He pääsivät katsomaan, mitä ja miten mepit työskentelevät, kenen kanssa ja millä tavalla asioita saadaan eteenpäin. Tavoitteen oli, että ryhmä oppii ymmärtämään, että kaikki jäsenmaat toimivat yhdessä riippumatta etnisestä, uskonnollisesta tai kulttuurisesta taustastaan.

Ryhmällä on myös opetussuunnitelmassaan yhteiskuntaopin kurssi, johon kuului Eurooppa-projekti. Kyseisten opintojen sisältöinä on mm. EU-kansalaisuuden tiedot ja taidot sekä työskentely opistomme maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa erilaisiin projekteihin ja oppimistehtäviin liittyen. Lisäksi Euroscola-päivä liittyy Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto–opintojaksoon, jossa sisältönä on Euroopan unionia ja kansalaisuutta koskevat teemat.

Euroscola nettisivut

20-minute video featuring the highlights of the Euroscola session of 6 February 2020

Digituella nuorten työssäoppimista vahvistamaan 1.4.2016 – 2017

Jyväskylän kristillisen opiston koordinoiman hankkeen päätavoitteena oli vauhdittaa hankeverkoston digitaalisten ratkaisujen ja välineiden käyttöönottoa sekä niitä hyödyntävien pedagogisten toimintamallien kehittämistä lapsi- ja perhetyön sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkintojen työssäoppimisissa ja oppisopimuskoulutuksessa. Tuloksia voidaan hyödyntää laajemmin myös muissa tutkinnoissa, joissa on kohderyhmään kuuluvia nuoria. Hankeverkoston muodostivat Jyväskylän kristillinen opisto, Seurakuntaopisto (Lapuan kristillinen opisto) ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto. Hanketta rahoitti OKM. JKO:n Virtuaalikampus

e-LAPESOTE 2015-2016

Jyväskylän kristillisen opiston koordinoiman hankkeen päätavoitteena oli vauhdittaa koulutuksen järjestäjien oppimisympäristöjen kehittämistä ja monipuolistamista. Tavoitteena oli myös edistää tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä opiskelijoiden ja työelämän osaamisen kehittämisessä lapsi- ja perhetyössä sekä sosiaali- ja terveysalalla. Yhteistyökumppaneina olivat Lapuan kristillinen opisto ja Lahden Diakonian instituutti. Hanketta rahoitti opetushallitus. JKO virtuaalikampus.

Nuorisotakuusta perhetakuuta toteuttamaan 2014-2015

Jyväskylän kristillisen opiston toteuttamassa hankkeessa kehitettiin lapsi- ja perhetyön perustutkinnon työpaikalla tapahtuvaa työssäoppimista yhteistyössä varhaiskasvatuksen työpaikkaverkoston (Pro Familie verkosto) ja opiskelijoiden kanssa. Perhetyön mestari-kisällikoulutuksessa opiskelijat, työpaikkaohjaajat ja opettajat opiskelivat ja kehittivät yhdessä ennaltaehkäisevään perhetyöhön konkreettisia ja yhteisöllisiä menetelmiä. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Osaamista ja toimintamalleja lapsiperheiden kotipalveluyrittäjille II 2014 -2015

Jyväskylän kristillisen opiston koordinoimassa hankkeessa jatkettiin hankekaudella 2013 – 2014 toteutetun osaamiskartoituksen pohjalta lapsiperheiden kotipalveluyrittäjinä (KOPA -yrittäjät) toimivien osaamisen kehittämistä, verkostoitumista, työssä jaksamista ja yrittäjänä toimimista. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli valmentaa laatujärjestelmäkoulutuksen avulla KOPA -yrittäjiä kohti Kotityöpalvelun sertifikaattia, yhteistyössä Suomen kotityöpalveluyhdistyksen kanssa. Hankkeessa koottiin lapsiperheisiin erikoistuneet kotipalveluyrittäjät ja muut perheiden kanssa työskentelevät toimijat yhteistyöverkostoksi tukemaan vanhemmuutta ja lapsiperheiden arjessa selviytymistä sekä ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Hanketta rahoitti Pirkanmaan ELY-keskus.

VS-jatkot 2014 -2015

Jyväskylän kristillisen opiston koordinoiman hankkeen päätavoitteena oli luoda toimintamalli, jonka avulla maahanmuuttajien ja syrjäytymisvaarassa olevien mahdollisuus sijoittua kansanopisto-opetukseen ja saada siitä hyötyä paranee. Osatavoitteina olivat verkosto-yhteistön selkeyttäminen ja vahvistaminen, ohjaus-ja tukitoiminnan suunnitelma ja sisältö sekä toimintamallin luominen ja pilotointi. Hanketta rahoitti opetushallitus.

Kipinää Kansanopistojen Kekeen 2012-2013

Hankkeen visiona oli lisätä verkostoyhteistyön ja vertaisoppimisen avulla kansanopistoissa opiskelevien nuorten, aikuisten ja maahanmuuttajien sekä henkilökunnan kestävään kehitykseen liittyvää tietoisuutta, motivaatiota sekä tietoja ja taitoja. Erityisenä kehittämisen ja pilotoinnin kohteena ovat ekologisen ja taloudellisen kestävyyden sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden ja internaattipedagogiikan yhteen kytkeminen. Hanketta rahoitti opetushallitus.

Hankkeessa tuotettiin KEKE kipinälaatikko, jossa on konkreettisia ideoita ja välineitä kestävän kehityksen toteuttamiseen kansanopistoissa.  Tutustu kipinälaatikkoon tästäKEKE- Kipinälaatikko

Jyväskylän kristillinen opisto osallistui hankkeen aikana OKKA-säätiön vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerien suunnitteluun. Ensimmäinen vapaan sivistystyön kestävän kehityksen sertifikaatti luovutettiin Jyväskylän kristilliselle opistolle 21.3.2014.

LAPE ja NUVA vaihtarit 2013-31.3.2015

Jyväskylän kristillisen opiston koordinoimassa hankkeessa kehitettiin ja päivitettiin työpaikkaohjaajien ja opettajien osaamista lapsi- ja perhetutkinnon (LAPE) ja nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinnon (NUVA) työpaikoilla. Muut hanketoimijat: Kanneljärven, Keski-Suomen ja Kankaanpään opistot, Lapuan kristillinen opisto sekä Lahden diakonian instituutti. Hanketta rahoitti opetushallitus.

 

Hankkeita, jossa Jyväskylän kristillinen opisto on ollut hankekumppanina

Osallistu ja voi hyvin – OVH 13.11.2020 – 30.06.2022

Osallistu ja voi hyvin-hankkeessa keskitytiin ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamiseen oppilaitoksissa. Hankkeen tavoitteena oli:

 • Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen
 • Opiskelijakuntatoiminnan aktiivisuuden, läpinäkyvyyden ja vaikuttavan toiminnan edistäminen
 • Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien systemaattisen toimintamallin luominen
 • Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen
 • Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden merkityksellisyyden vahvistaminen

Päätoteuttaja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia. Osatoteuttajina mukana Careeria Oy, Jyväskylän kristillinen opisto, Jyväskylän Talouskouluyhdistys ry, Kainuun ammattiopisto, Ammattiopisto Live, Tampereen seudun ammattiopisto, Omnia, OSAO, Savon koulutuskuntayhtymä, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Salpaus, SAKKI ry ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda. Hanketta rahoitti Opetushallitus ja hanke kuului Oikeus osata-ohjelmaan

Pitävää ohjausta 13.11.2020 – 30.6.2022

Hankkeen tavoitteena oli kehittää

1) perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen sujuvaa siirtymää
2) opiskelijan kiinnittymistä toisen asteen opintoihin ja opintojen aikaista ohjausta
3) opiskelijoiden vertaistukea ja hyvinvointia luomalla vertaisohjauksen toimintamalli
4) toisen asteen jälkeisen nivelvaiheen siirtymiä
5) ohjauksen kriteerit (valtakunnallinen koordinaattori)

Tuloksena syntyy perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen sujuvan siirtymän malli tarkoituksenmukaiseen perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen sekä malli toisen asteen jälkeisen nivelvaiheen siirtymälle.

Hanketta koordinoi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia. Hankeverkosto: Salpaus, Jyväskylän kristillinen opisto, Jyväskylän palvelualan opisto, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE, Sampo, Raahen koulutuskuntayhtymä, Kainuun ammattiopisto KAO. Hanketta rahoitti Opetushallitus ja hanke kuului Oikeus osata-ohjelmaan

Samassa veneessä 7 – Kartat ja kompassit kuntoon 1.1.2020 – 31.12.2021

Hankkeen tavoitteena oli varmistaa laadunhallinnan kattavuus ja systemaattisuus siten, että toimintaa uudistetaan ennakoivasti vastaamaan toimintaympäristön muuttuviin vaatimuksiin. Laadunhallinta on keskeinen johtamisen, ohjauksen ja kehittämisen väline, jonka avulla varmistetaan yhdenvertaiset mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta.

Tämän kaksivuotisen hankeverkoston työn tuloksena syntyi laadunhallintajärjestelmän kehittämissuunnitelma -mallit, opettajien ja työpaikkaohjaajien palaute- ja laadunhallintajärjestelmiin perehdyttämisen aineisto, jatkuvan parantamisen vuosikellon -mallit sekä johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden tulevaisuuspajojen toteuttamisen mallit ja alueellinen toimintamallin laadullisen ja määrällisen ennakointitiedon kokoamiseen ja hyödyntämiseen. Koulutuksen järjestäjien välinen alueellinen ja valtakunnallinen yhteistyö laadun kehittämisessä vahvistui.

Samassa veneessä -verkoston toiminnassa korostui toisilta oppiminen ja tiedon jakaminen. Samassa veneessä -hanketta koordinoi Gradia, verkostossa olivat mukana Jyväskylän kristillinen opisto, Jyväskylän palvelualan opisto, Itä-Karjalan kansanopisto, Karstulan Evankelinen Opisto, Palvelualan Opisto Kuopio ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto. Hanketta rahoitti opetushallitus.
Laadunhallinnan valtionavustushankkeet (OPH)

Osaavat opistot II 10.4.2020- 31.12.2021

Osaavat opistot II -hankkeen  pääpaino on vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa.
Uusi hanke tarjoaa käytännönläheistä tukea ja asiantuntijoiden sparrausta osaamistavoitteisten opetussuunnitelmien tekoon sekä osaamisen arviointiin. Tähän liittyy opetussuunnitelmien kehittäminen, arviointitaitojen kehittäminen, muutoksen johtaminen, kurssijärjestelmätason muutokset sekä koulutuskuvauksien ja markkinoinnin kehittäminen. Tavoitteena on helpottaa Keski-Suomen opistojen matkaa kohti osaamisperustaista koulutussuunnittelua, joka tuo lisää jalansijaa koko vapaalle sivistystyölle. Hanketta ovat toteuttamassa Jyväskylän kesäyliopisto, Jyväskylän Kristillinen opisto, Jyvälän kansalaisopisto sekä Alkio opisto. Hanketta rahoittaa opetushallitus.
Osaavat opistot Peda.net-sivut

Osaavat opistot 13.4.2019-30.6.2021

Osaavat opistot -hankkeen tavoitteena on tarjota vapaan sivistystyön oppilaitoksien henkilökunnalle sekä tuntiopettajille innostavia sekä ajankohtaisia koulutuksia pedagogiikan, digitaitojen ja hyvinvointijohtamisen teemoihin liittyen.Osaavat opistot -koulutukset ovat avoimia ja maksuttomia kaikille vapaan sivistystyön parissa työskenteleville opettajille ja muulle henkilöstölle Keski-Suomessa. Koulutuksien järjestävinä tahoina toimivat Jyväskylän kesäyliopisto, Jyväskylän Kristillinen opisto sekä Jyvälän kansalaisopisto. Hanketta rahoittaa opetushallitus. Osaavat opistot Peda.net -sivut

Erasmus+/KA1: Aikuiskouluttajien uudet näköalat 1.8.2018 – 31.5.2021

Erasmus+/KA1-hanke aikuiskoulutukselle, jossa aikuiskouluttajat ( opettajat, opot, ohjaajat jne) voivat asiantuntijavaihdossa ( staff mobility) mennä täydennyskoulutuskurssille, opettamaan omaa alaansa tai job shadowing-jaksolle toiseen EU-maahan. Koordinaattorina konsortiossa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja rahoittajana Opetushallitus. Hankesivut

IN ENGLISH: Erasmus+/KA1: New Perspectives in Adult Education, 1.8.2018- 31.5.2021

The Erasmus+ KA1 project for the staff in adult education. In the project the staff ( the teachers, career counsellors, special education teachers etc.) can attend in staff mobility, as in a training coursce, a teaching assignment, or a job shadowing period in another EU country. The project time is 2018- 2021.  The coordinator in the consortium is the Jyväskylä  Educational Consortium Gradia in Jyväskylä, Finland and the finance comes via Finnish National Erasmus Agency in Helsinki.

Erasmus+/KA1: Together- Live long learning skills for everybody 2,  1.8.2018-31.7.2021

Erasmus+- KA1-hanke ammatilliselle koulutukselle, jossa ammatillisen koulutuksen opiskelijat (VAPE, NYO, KAIP, SEHA ja PUKI-ammattitutkinnot) voivat mennä työpaikalla tapahtuvaan oppimisen työelämäjaksolle toiseen EU-maahan ja/tai heidän opettajansa asiantuntijavaihtoon tukemaan heitä ko. jaksolle ja tutustumaan työpaikkoihin. Koordinaattorina konsortiossa on Seurakuntaopisto ja rahoittajana Opetushallitus.  Hankesivut
Togetherhanke (Instagram)

IN ENGLISH: Erasmus+ KA1:  Together – Live long learning skills for everybody 2, 1.8.2018-31.7.2021

The Erasmus+KA1 project for the staff and the students in vocational education (VET). In the project the staff ( the teachers, career counsellors, special education teachers etc.) can attend in staff mobility to help the students having their work practise in a work place in another EU country. The project time is 2018-2021.  The coordinator in the consortium is Seurakuntaopisto Educational Consortium, in Helsinki, Finland and the finance comes via Finnish National Erasmus Agency in Helsinki.

Kasvun maisema 1.5.2017-30.4.2020

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman Kasvun maisema -hankkeen taustalla olivat tarpeet lisätä nuorten monipuolisesti kuntouttavaa toimintaa ja kehittää pajatoimintaa, ennaltaehkäistä nuorten ongelmia, saada vankkaa tukea nivelvaiheisiin, lisätä vaihtoehtoisia tapoja opiskella ja sijoittua yhteiskuntaan, luoda väliportaan koulutus- ja tukimuotoja, saada apua ja tukea pulmiin ja tukea työhön sijoittumiseen, löytää mahdollisuuksia itsenäistyä tai päästä pois vaikeasta kotitilanteesta tai kaveriporukasta sekä kehittää nuorten arjen taitoja ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Hankkeessa tuotettiin ratkaisuja näihin tarpeisiin. Kasvun maisema -hanketta toteuttivat yhteistyössä Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän kristillinen opisto sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

Jyväskylän kristillisen opiston osatoteutus keskittyi nuorten elämänhallinnan ja arjen taitojen tukemiseen asuntolatoiminnan ja tuetun asumisen keinoin. Hankkeessa opiston asuntolassa toimi Arjen taitojen työpaja, jossa harjoiteltiin erilaisia asumiseen ja arjen hallintaan liittyviä taitoja. Hankkeen aikana luotiin tuetun asumisen malli sekä asumisen opetussuunnitelma, joita voidaan levittää myös muiden toimijoiden käyttöön. Lisäksi hankkeessa selvitettiin tuetun asumisen mahdollisuutta opiskelupaikasta riippumatta yhdessä eri toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Tavoitteena oli ottaa kansanopiston mahdollisuudet nuoren tukemisessa käyttöön mahdollisimman laajasti luoden sekä opiskelun että asumisen sisältäviä palvelupaketteja arjen taidoissa tukea tarvitseville nuorille.

Hankkeen sivut

Kasvun maisema hankejulkaisu

Hankkeen esittelyvideo. Julkaistu 7.3.2019

Nordic visions 2019-2020

The project ” Nordic Visions – Raising Awareness on Cultural ans Social Sustainable Development through Arts” is a Nordplus Adult project which has an mobility of adult learners as its main feature. The project network consists of two partners in two Nordic countries. They are two folk high schools : Sverigefinska folkhögskolan, SVEFI in Haparanda, Sweden and Jyväskylän kristillinen opisto, Jyväskylä Christian Institute, JKO , in Jyväskylä , Finland. The project target groups are adult students studying art, music, theatre / drama, graphic design, stage sound and stage light design in these organisations. The project has two activities including two one-week courses , one week in each partner organisation. According to the main philosophy of the folk high school movement in Scandinavia, the project pays special attention to the students with challenges in learning and offers them more equal opportunities to study abroad.

The main focus and theme in two mobilty weeks is social and cultural sustainable development. Today the students face constant threats for socially and cuturally sustainable solutions in their desicions, also in their artistic work. Through performing arts in the project the students are able to gain awereness and show their views and worries of the future and in art present sustainable, democratic values, which we together share in Scandinavian countries. As the results of the project the students have deeper awareness and respect of sustainable development and better multicultural, foreign language and team work skills. They have more knowledge of the education system, curricula, learning methods and employment possibilities in their fileds in the Nordic neighbouring country. The final common products are exhibitions / installations, also online.

Nordic visions blog

Voin hyvin! 1.1.2018-31.12.2019

Hanke syntyi ajatuksesta koota uudenlainen verkosto nostamaan esiin yhteisöllisyyden, osallisuuden ja hyvinvoinnin teemaa oppilaitosten arjessa. Hankkeelle valikoitui kolme päätavoitetta: Yhteisöllisyyden vahvistaminen, opiskeluhuollon toimijoiden verkoston osaamisen kehittäminen ja osallisuuden vahvistaminen rakenteita kehittämällä.

JKO:n tavoitteena hankkeessa oli mm. tukea yksilöllisiä opintopolkuja ja opiskelijoiden hyvinvointia hyödyntäen uusien tutkintojen perusteita. Analysoimme tutkintojen perusteista teemat, jotka liittyvät hyvinvointiin ja osallisuuteen. Nämä teemat jalostettiin toiminnallisuudeksi hyvinvoinnin vuosikalenteriin ja toimintaan osallistuivat opiskelijat, henkilöstö ja työelämä.

Hankkeen päätoteuttaja oli Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja osatoteuttajina olivat Jyväskylän Kristillinen opisto, Ammattiopisto Spesia, Jyväskylän palvelualan opisto sekä Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä. Hanketta rahoitti opetushallitus.

JKO:n hankesivut

Samassa veneessä 6 – Ankkurit alas 14.12.2018-31.12.2019

Tässä hankkeessa keskeisenä tavoitteena oli varmistaa uudistettujen toimintaprosessien juurtuminen ja vakiintuminen käyttöön; luodaan työrauhaa ja ankkuroidaan sekä opettajien, että johdon toiminta osaksi laadunhallinnan kokonaisuutta.  Hankkeessa varmistettiin laadunhallintajärjestelmän toimivuutta ja kattavuutta, kehitettiin edelleen palaute- ja tulostiedon käsittelyä ja niiden vaikuttavuutta sekä vahvistettiin hankeverkostojen välistä dialogia. Laadunhallintaprosessien ja tarvittavien dokumenttien ja asiakirjojen kokonaisuuden laatua kehitettiin edelleen ja prosessien mukaiset toimintatavat jalkautettiin pysyväksi toiminnaksi.  Osana laadunhallinnan kokonaisuudenkehittämistä pyrittiin ennakoimaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia (mm. vuosityöaikaan siirtymisen vaikutus keskeisiin laadunhallinnan prosesseihin) ja huomioitiin niiden vaikutukset laadunhallintaan.

Hankkeen päätavoitteet:

1) Päivitetyn laadunhallintajärjestelmän toimivuuden ja kattavuuden varmistaminen

2) Palaute- ja tulostiedon vaikuttavuuden varmistaminen

3) Laadunhallintamenettelyiden toimivuuden varmistaminen ja kehittäminen hankeverkostojen välisellä dialogilla

Hankkeen päätoteuttaja oli Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja osatoteuttajina olivat Jyväskylän Kristillinen opisto, Jyväskylän palvelualan opisto, Karstulan Evankelinen Opisto, Palvelualan opisto Kuopio sekä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto. Hanketta rahoitti opetushallitus.
Hankkeen koordinoijan (Gradia) sivut

Kotopaikka- Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun 1.3.2017 – 31.7.2019

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman Kotopaikka-hankkeen tavoitteena oli tukea sujuvien, kustannustehokkaiden ja paikallista työllistymistä tukevien maahanmuuttajien kotouttamispalveluiden kehittämistä kohdekunnissa. Monikulttuurisuusosaamisen ja kotouttamisprosessien kehittämiseksi Kotopaikka-hankkeessa oli mukana seitsemän Keski-Suomen kuntaa sekä perusturvaliikelaitos Saarikka . Kotopaikka -hankkeessa koulutettiin kohdekuntien henkilöstöä, luotiin työkaluja kuntarajat ylittävien vertaistukiverkostojen toimintaan, tunnistettiin paikallisia työllistymisen ja kotouttamisen polkuja maahanmuuttajille sekä järjestettiin maahanmuuttajille koulutusta suomalaisen työelämän pelissäännöistä.

Kotopaikka- hanke oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Suomen Humanistisen ammattikorkeakoulu Oy:n, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/Jyväskylän Aikuisopiston, Jyväskylän kristillisen opiston sekä Jyväskylän palvelualan opiston yhteishanke. Kotopaikka-hanke toimi verkostoituneesti ja teki tiivistä yhteistyötä muiden alueellisten maahanmuuttajien kotouttamisprosesseja tai työllistymistä tukevien hankkeiden kanssa.
Hankkeen sivut
Hanketuloskortti
Kotopaikan verkko-opas

Samassa veneessä 5 – Puhuria purjeisiin 14.12.2017–31.12.2018

Tällä hankkeella vauhditettiin, puhallettiin puhuria, reformin mukaisen laadunhallintajärjestelmän toimeenpanoon. Hankeverkostossa mukana olleet organisaatiot ovat aloittaneet omien laadunhallintajärjestelmiensä uudistamista suhteessa reformiin jo vuoden 2017 aikana, mm. päivittämällä prosessikarttoja ja keskeisten prosessien kuvauksia sekä laatimalla suunnitelmia myönnettävien tutkintojen laadun varmistamiseksi. Tämän hankkeen avulla suunnitelmat saatiin elämään – uusien toimintatapojen tueksi laadittiin tarvittavat ohjeet ja henkilöstö perehdytetään toimintatapojen käyttöön. Toimintatapojen laadun arviointi ja jatkuvan parantamisen kulttuuri korostuvat. Hankkeen avulla organisaatiot arvioivat ja kehittivät omia jatkuvan parantamisen menetelmiään. Henkilöstö, opiskelijat (ml. opiskelijakunnat) ja työelämän yhteistyökumppanit perehdytettiin ja osallistrttiin laadun jatkuvan kehittämisen prosesseihin.

Samassa veneessä -verkostossa korostuu yhteistyö, toisilta oppiminen, tiedon jakaminen ja yhteinen pyrkimys tuottaa työelämälle ja opiskelijoille tasalaatuista ammatillista koulutusta ja ammattitaitoa. Hankkeen päätoteuttaja oli Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja osatoteuttajina olivat Jyväskylän kristillinen opisto, Jyväskylän palvelualan opisto, Karstulan Evankelinen opisto, Palvelualan opisto Kuopio sekä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto. Hanketta rahoitti opetushallitus.

Hankkeen sivut

URAREITTI – korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys 1.10.2015 – 30.9.2018

Valtakunnallisen ESR-hankkeen päätavoitteena oli tuottaa ammattikorkeakoulujen toimintaympäristöön soveltuva, korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden osaamisen arvioinnin ja kontekstualisoinnin viitekehys. Tätä voidaan hyödyntää sekä osaamisen arvioinnin prosesseissa että lisä- ja täydennyskoulutusten moduulisuunnittelussa, jotta maahan muuttaneet työllistyvät nopeasti.

Toimijat: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy/ Ammatillinen opettajakorkeakoulu (hankkeen koordinoija), Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän kristillinen opisto, Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Laurea – ammattikorkeakoulu Oy, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä/ Sedu Aikuiskoulutus, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja Turun ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeen sivut 

Artikkeli:Kansanopistot ja minäpystyvyyden tukeminen. Naskali, L. & Salvi, S. (2018).  HAMK Unlimited Journal 24.4.2018.

Hankkeen e-julkaisu: Urareitti-hankkeen satoa – Uusia malleja korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kielikoulutukseen, ohjaukseen ja osaamisen tunnistamiseen

Kotona Jyväskylässä 1.1.2016-30.6.2018

Tämä ESR-hanke oli osa valtakunnallista Kotona Suomessa – toimenpidekokonaisuutta, joka koostui kahdesta hankeosiosta: Hyvä polku ja Hyvä alku. Kotona Jyväskylässä oli yksi seitsemästä Hyvä alku pilottiprojektista. Hankkeen tarkoituksena oli maahanmuuttajien alkukartoitukseen keskittyminen sekä lähtötilanteen selvittämisen avulla henkilökohtaisen suunnitelman laatimiseen kohti suomalaista yhteiskunnan jäsenyyttä esimerkiksi jatkokoulutuksen, työllistymisen tai yrittäjyyden avulla.

Hanketta koordinoi Jyväskylän kaupunki ja toisena osatoteuttajana on Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hankkeessa kehitettävää Poluttamo-mallia olivat luomassa seuraavat oppilaitokset: Jyväskylän aikuisopisto, Jyväskylän kansalaisopisto, Jyväskylän kotitalousoppilaitos sekä Jyväskylän kristillinen opisto.
Hankkeen sivut 

Näyttötutkintoaineistojen kehittämishanke (AT) 2016-2017

Hankkeen tavoitteena oli Koulunkäynnin ja aamu-ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon näyttötutkinnon suunnittelu- ja arviointimateriaalien kehittäminen ja yhtenäistäminen hankeverkoston kesken. Tavoitteena oli myös tuottaa valtakunnallista näyttötutkintoaineistoa selkeyttämään tutkinnon suorittajan, työelämäarvioijien ja koulutuksenjärjestäjien toimintaa ja yhtenäistää näyttötutkinnon suorittamisen ohjeita ja arviointilomakkeita. Hanketta koordinoi Lahden diakonian instituutti. Hankeverkoston muodostavat Helsingin Diakoniaopisto, Oulun Diakoniaopisto, Kalajoen kristillinen opisto sekä Jyväskylän kristillinen opisto. Hanketta rahoitti opetushallitus. Hankkeen sivut.

Samassa veneessä 4 – Asiakkaat airoihin 15.12.2016–31.12.2017

Hankkeella valmistauduttin reformin toimeenpanoon kehittämällä ja varmistamalla yksilöllisten opintopolkujen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja osaamisen arvioinnin prosesseja sekä koulutuksen järjestäjän tutkintojen myöntämisen laatua. Hankeessa uudistettiin toimintajärjestelmiä ammatillisena peruskoulutuksen ja näyttötutkintona järjestettävän koulutuksen osalta. Prosessit toteutuvat aikaisemmin osittain koulutusmuodoittain, nyt prosessi on samanlainen kaikille opiskelijoille. Hanketta koordinoi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja muita hanketoimijoita ovat Jyväskylän kristillinen opisto, Jyväskylän palvelualan opisto, Palvelualan opisto Kuopio sekä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto. Hanketta rahoitti opetushallitus. Hankkeen sivut

Osaamispro 2017

10 kansanopiston yhteistyöhankkeen tavoitteena oli kehittää osaamisen arviointia ja siihen liittyviä toimintatapoja siten, että mahdollisimman suuri osa ammattitaidosta voidaan arvioida näyttöperusteisesti, ensisijaisesti työpaikoilla. Hankkeessa kehitetiin muuhun kuin arvioijien fyysiseen läsnäoloon perustuvia menetelmiä osaamisen arviointiin sekä opetushenkilöstön ja työelämän arvioijien kriteeriperustaista arviointiosaamista. Hanketta koordinoi Haapaveden opisto, muita hankekumppaneita ovat Jyväskylän kristillinen opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Kankaanpään opisto, Kanneljärven opisto, Kaustisen evankelinen opisto, Keski-Suomen opisto, Peräpohjolan opisto, Rovala-opisto sekä Pohjois-Savon opisto. Hanketta rahoitti opetushallitus. Hankkeen sivut.

MAUSTE-hanke 2015-2016

JAMK:in koordinoiman MAUSTE-hankeen tavoitteena oli edistää fertiili-ikäisten maahanmuuttajien seksuaaliterveyspalveluiden käyttöä ja parisuhteeseen, vanhemmuuteen sekä turvataitoihin liittyviä tietoja ja taitoja.Hankkeessa vahvistettiin ammattilaisten monikulttuurista seksuaaliterveyden osaamista. Alueellisesti hanke painottui Keski-Suomen ja Itä-Suomen alueille, joissa pilotoitiin hankkeessa kuvattuja interventioita ja seksuaaliterveyden palvelumalleja. Tuloksia levitetään hankkeessa tuotettujen julkaisujen ja luodun verkostomallin kautta muualle Suomeen. Hanketta rahoitti THL. Hankkeen julkaisu.

Samassa veneessä 3 – Arvioinnin aallokossa, 2015 -2016

Keski-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat kehittäneet laadunhallintaa Samassa veneessä-hankkeen avulla vuodesta 2014. Laadun kehittämisessä korostuu koulutuksen järjestäjien yhteistyö, toisilta oppiminen, tiedon jakaminen ja yhteinen pyrkimys tuottaa alueen työelämälle ja opiskelijoille tasalaatuista koulutusta sekä ammattitaitoa.
Tämän hankkeen tavoitteena oli kehittää toiminnan kokonaisvaltaista arviointia, lisätä laatutyön avoimuutta ja viestintää erityisesti sidosryhmille sekä osallistaa henkilöstö laadun kehittämiseen tehostamalla palauteprosesseja. Hanketta koordinoi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja sitä rahoitti OPH.

ALISA – laadun ja vaikuttavuuden parantaminen näyttötutkinnoissa 2015 -2016

Hankkeen avulla jatketttin verkkoteknologian käytön tehostamista näyttötutkintotoiminnassa ja systemaattisen arviointi- ja palautejärjestelmän kehittämisessä (painopisteenä erityisesti työelämän näkemykset). Lisäksi hankkeessa tuotettiin sähköistä opetus- ja ohjausmateriaalia edistämään tutkintojen suorittamista opiskelijoiden erilaisissa elämäntilanteissa, parannettiin opiskelijan ohjausta ja opiskeluvalmiuksien selvittämistä kehittämällä erilaisia kartoitusmenetelmiä. Tavoitteena oli myös yhteistyön tiivistäminen tutkintotoimikuntien kanssa sähköisten palveluiden käytössä. Hankeverkoston muodostivatJyväskylän kristillinen opisto, Valkealan kristillinen kansanopisto, Kanneljärven opisto, Kankaanpään opisto ja Lapuan kristillinen opisto. Hanketta koordinoi Raudaskylän kristillinen opisto ja sen rahoitti opetushallitus.

 

PALAVA- Laadun ja vaikuttavuuden parantaminen ammatillisessa lisäkoulutuksessa 2013-2014

Lapuan kristillisen opiston koordinoimassa hankkeen päätavoitteena oli näyttötutkintotoiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantaminen ammatillisessa lisäkoulutuksessa. Muita hanketoimijoita ovat Jyväskylän, Lieksan, Raudaskylän kristilliset opistot, Valkealan kristillinen kansanopisto sekä Kanneljärven ja Kankaanpään opistot. Hanketta rahoitti opetushallitus.

Hankkeessa tuotettiin mm. suntion ammattitutkinnon avoin käsikirja. Taustana sähköiselle käsikirjalle oli suntion työn tueksi 2001 julkaistu Suntion käsikirja. Kirja oli myyty loppuun ja tarve alan tiedon ja hyvien käytänteiden kokoamiselle oli kuitenkin suuri. Internet tarjoaa paljon valmista materiaalia ja mahdollistaa myös uuden tiedon helpon kokoamisen ja välittämisen – siksi uusi käsikirja päätettiin toteuttaa sähköisenä. Näin käsikirjaa voidaan täydentää ja kehittää osaamistarpeiden tai toimintaympäristön muutosten myötä ketterästi.

Tästä pääset tutustumaan käsikirjaan:Suntion ammattitutkinnon avoin käsikirja

VIRTAA KINTAISIIN 2013-2014

Kankaanpään opiston hallinnoimassa valtakunnallisessa hankkeessa tuettiin uusien yritysten syntymistä hyvinvointi, kasvatus ja sosiaalialoille mm. ohjauspalveluihin, lastensuojeluun, koululaisten iltapäivätoimintaan ja koulunkäynnin ohjaukseen. Muut hanketoimijat ovat Jyväskylän ja Lapuan kristilliset opistot, Haapaveden ja Keski-Suomen opistot. Hanketta rahoitti opetushallitus.

Tästä pääset tutustumaan portaaliin:Yrittäjyysopas -portaali Virtaakintaisiin.fi

Tutketrio 2015

Lapuan kristillisen opiston koordinoiman hankkeen päätavoitteena oli osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja osaamispisteiden käyttöönotto lapsi- ja perhetyön sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkintojen järjestämisessä. Jyväskylän kristillinen opisto vastasi lapsi- ja perhetyön perustutkinnon tutkinnon osien, perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö sekä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus, osaamisperusteisuuden avaamisesta yhdessä työelämän ja opiskelijoiden kanssa.Hankkeen muita toimijoita olivat Jyväskylän kristillinen opisto ja Lahden diakonian instituutti. Hanketta rahoitti opetushallitus.

NUVA/LAPE valintaryhmä1 2014-2015

Kanneljärven opiston koordinoimassa hankkeessa oli tavoitteena koulutuksen järjestäjien valintaprosessien kehittämisen avulla saada toimiva ja selkeä opiskelijavalinnan toimintamalli.Jyväskylän kristillisen opiston tavoitteena hankkeessa oli kehittää aiemmissa hankkeissa tuotettuja valintakoemalleja lapsi- ja perhetyön perustutkinnon (LAPE) käyttöön. Erityisesti keskityimme jatko-ohjauksen ja opiskelija tutortoiminnan mallintamiseen soveltuvuuskokeissa. Hankkeen muita toimijoita olivat Jyväskylän kristillinen opisto, Kankaanpään opisto, Keski-Suomen opisto, Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti Pohjois-Karjalan kuntayhtymästä. Hanketta rahoitti opetushallitus.

Samassa veneessä 2 – Laatuosaamista Keski-Suomessa, 2014 -2015

Hankkeen tavoitteena oli tukea mukana olevia koulutuksen järjestäjiä toimivan ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän itsearvioinnissa ja järjestelmän kehittämisessä. Lisäksi tavoitteena oli vahvistaa sekä johdon että henkilöstön osaamista ja osallistumista laadunhallintaan. Hanketta rahoitti opetushallitus.

Lisätietoja hankkeista:

Sirkka Salvi
Laatu- ja kehittämispäällikkö
Puh. +358 (0)50 3899 648
Sähköposti: sirkka.salvi(at)jko.fi