Valikko Sulje

Jyväskylän kristillinen opisto

 

Noin 450 tyytyväistä opiskelijaa työskentelee opintojensa parissa opistollamme vuosittain. Meiltä löytyy asuntoloissamme 35 vuodepaikkaa. Turvallisuus ja ympäristömyönteisyys on meille tärkeää, niistä tunnustuksena turvallisuuspalkinto ja kestävän kehityksen sertifikaatti. Tarjoamme ajankohtaista osaamista, monipuolista koulutusta, opiskelun tukea, uusia alkuja, mitä vain opiskelulta odotat. Lisäksi tarjoamme kokous- majoitus- ja juhlapalveluita.

 

Opisto on tehnyt laadukasta ja monipuolista koulutustyötä vuodesta 1942. Opisto on kansanopisto, sisä- ja aikuisoppilaitos, mutta myös erilaisten kesä-, kulttuuri-, kokous- ja seurakuntatapahtumien pitopaikka sekä Keski-Suomen maakunnan herännäisyyden vaalija ja tukikohta. Koulutustoimintaamme toteutetaan ja kehitetään vahvassa yhteistyössä työelämän ja alueellisten verkostojen kanssa.

 

Tunnustuksia:

Historia

 

Jyväskylän kristillinen opisto on yksi maamme 87 kansanopistosta. Vajaa puolet opistoista on arvopohjaltaan kristillisiä ja kahdeksan niistä herännäis- eli körttiopistoja. Kansanopistojen toiminta on opetusviranomaisten valvomaa ja pääosin valtionavustuksilla rahoitettua. Pienempi osa tuloista kertyy opiskelijamaksuista.

 

Opisto aloittaa toimintansa marraskuussa 1942

 

Kansanopistojärjestelmä on pohjoismainen: ensimmäinen kansanopisto perustettiin Tanskaan vuonna 1844. Suomeen, Kangasalalle, ensimmäinen kansanopisto perustettiin vuonna 1888. Jyväskylän kristillinen opisto aloitti toimintansa marraskuun alussa 1942 Keljon Taipaleessa, silloisessa Jyväskylän maalaiskunnassa.

 

Toiminta siirtyy Sulkulan kartanon tiloihin 1945

 

Tammikuussa 1944 ostettiin osin kauppias Robert Ruthin ja hänen puolisonsa lahjoitusvarojen turvin (noin miljoona markkaa) silloin Jyväskylän maalaiskunnassa sijainneesta Sulkulan tilasta kuuden hehtaarin alue ja sillä olleet rakennukset 2,5 miljoonan markan kauppahinnalla. Ensimmäinen tynkälukukausi omissa Sulkulan kartanon tiloissa alkoi 9. tammikuuta 1945. Opiskelijoita oli 44, heistä poikia kuusi.

 

Yksityisen säätiön omistama oppilaitos 2001

 

Herättäjä-yhdistys oli opiston perustaja ja ylläpitäjä vuoteen 1949 saakka, jolloin ylläpitäjäksi vaihtui Jyväskylän Kristillisen Kansanopiston Kannatusyhdistys. Vuodesta 2001 alkaen opistoa on ylläpitänyt Jyväskylän kristillisen opiston säätiö.

 

Hallinto

 

Jyväskylän kristillisen opiston säätiön valtuuskuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 12 jäsentä, jotka valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Säätiön hallitukseen kuuluu kuusi kahdeksi vuodeksi valittavaa jäsentä sekä itseoikeutettuna jäsenenä opiston rehtori.

 

Opiston säätiön valtuuskunta 2022-2025

 • Jukka Alanko
 • Aila-Leena Matthies
 • Ritva Parkkali
 • Jukka Ruotsalainen
 • Seppo Wuolio
 • Timo Jokinen
 • Heikki O. Tukiainen
 • Osmo Kangas
 • Tiina Parviainen
 • Pirjo Salminen
 • Kaarina Heiskanen
 • Jassin Rezai
 • Marko Hämäläinen.

Opiston säätiön hallitus 2022-2023 (varajäsen suluissa)

 • Timo Rusanen (Jukka Helin)
 • Riku Bucht (Jussi Hietala)
 • Helena Peltonen (Tiina Parviainen)
 • Liisa Kuparinen (Tuuni Hjelt)
 • Helena Rasku-Puttonen (Jukka Alanko)
 • Juhani Schiestl (Lea Nevala)
 • Harri Erkamaa (Kati Toivio)

henkilökunnan edustaja

 • Miska Lepistö (Ari Kauppinen)

Opisto tänään

 

Jyväskylän kristillistä opistoa kehitetään jatkuvasti uudistuvana, toimintavalmiuttaan vahvistavana ja laajentavana oppivana yhteisönä. JKOn menestys perustuu autonomiseen päätöksentekoon, toimintaympäristön ennakoivaan hallintaan ja ajantasaiseen osaamiseen sekä toimintojen laadun jatkuvaan kehittämiseen.

 

Jyväskylän kristillinen opisto järjestää järjestämislupansa rajoissa vapaan sivistystyön koulutusta, ammatillista koulutusta, aikuisten perusopetusta ja perusopetuksen lisäopetusta sekä työelämässä jo toimiville vuosittain vaihtuvan tarjonnan lyhytkursseina toteutettavaa ajankohtaiskoulutusta.

 

Opistossa annettavan opetuksen ja ohjauksen perusta on herännäishenkisessä kristillisyydessä ja yhteisöllisyydessä, joiden pohjalta opisto järjestää yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta.  Koulutuksessa painottuvat kasvatukselliset aineet, taito- ja taideaineet, tieto- ja viestintätekniikka sekä seurakunnallista ja yhteiskunnallista työtä tukevat opinnot.

 

Koulutustoiminnan lisäksi opisto tarjoaa monipuolisia kokous-, majoitus- ja juhlapalveluja sekä työelämän kehittämispalveluja.

 

Opiston vahvuuksia ovat

 • Ennakointikyky
 • Nopea reagointikyky ja ketteryys
 • Uudistumiskykyinen koulutustarjonta
 • Yhteisöllisyyttä vahvistavat arvot ja toimintakulttuuri
 • Sijainti kasvukeskuksessa
 • Monialaisen opiston mahdollisuudet ja yhteistoimintaedut
 • Hyvät työelämäsuhteet ja verkostot
 • Monipuoliset oppimisympäristöt
 • Henkilöstön korkeatasoinen osaaminen
 • Vahva ja vakaa talous
 • Oppiva organisaatio ja oppivan organisaation toimintakulttuuri

 

Visiomme on
ILOA, ELOA, ÄLYÄ ELÄMÄNLAAJUISEEN OPPIMISEEN JA MUUTOKSESSA MENESTYMISEEN

 

 

Arvot

 

 

Jyväskylän kristillisen opiston arvopohja on luterilaisen kansankirkkomme edustamassa kristillisyydessä ja herännäisyydessä. Arvomme ovat:

 

Yhteisöllisyys

 

Toimimme siten, että opiskelijat, muut asiakkaat ja henkilöstö kokevat Jyväskylän kristillisen opiston turvalliseksi ja viihtyisäksi opiskelu- ja työpaikaksi sekä yhteistyökumppaniksi. Edistämme vuorovaikutusta ja tuemme opiston päätöksillä yhteisöllisyyttä ja ihmisläheisyyttä. Tiedostamme opiskelijoiden, muiden asiakkaiden ja henkilökunnan tarpeet ja otamme ne huomioon päätöksenteossa. Toimintamme tavoitteena on inhimillinen, hyvinvoiva, kestävään kehitykseen perustuva monikulttuurinen oppilaitosyhteisö.

 

Kunnioitus

 

Kunnioitamme opiskelijoitamme, muita asiakkaitamme ja toinen toisiamme sekä arvostamme monikulttuurisuutta. Kasvatamme itseämme ja toisiamme erilaisuuden kunnioittamiseen. Noudatamme yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ja kohtaamme opiskelijat, muut asiakkaat sekä henkilöstön oikeudenmukaisesti kaikissa tilanteissa..

 

Rohkeus

 

Toimimme innovatiivisesti ja ennakoivasti. Vahvistamme uutta ajattelua sekä hallittua riskinottamista. Rohkaisemme luovuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen menestystekijänä muuttuvassa ja kansainvälistyvässä toimintaympäristössä.

 

Luottamus

 

Luottamus rakentaa hyvinvointia ja menestystä asiakas- ja henkilöstösuhteissa. Siksi edistämme toimissamme avoimuutta, itseluottamusta, johtamista ja työpaikan ilmapiiriä sekä suhde-, markkina- ja yhteiskuntaluottamusta.

Numeroina

 • Opiskelijoita n. 450
 • Henkilöstöä n. 60
 • Tuntiopettajia n. 50
 • Pitkiä koulutusohjelmia 15
 • Vuosibudjetti n. 4 milj. €
 • Kampusalueella yhteensä 8 rakennusta joissa lattianeliöitä 4 100 m2
 • Opetustiloja 15 kpl, (2 862 m2)
 • Henkilökohtaisen ohjauksen ja vapaa-ajan tiloja
 • Majoitustiloja 80:lle
 • Juhlasalissa tilaa 200 henkilölle
 • Ruokasalissa tilaa 120 henkilölle
 • Ilmaista parkkitilaa noin 100 autolle

Opiskelijatarinat
Jyväskylän kristilliseltä opistolta

JKO:n Graafisen suunnittelun koulutuksen opiskelijatyönä toteutettu asiakastarina. YouTube - aukeaa uuteen ikkunaan

Jyväskylän kristillisen opiston laadunhallintajärjestelmän kuvaus pähkinänkuoressa

 

Laatutyön lähtökohtana on yhteiskuntavastuullinen ja uudistuva kansanopisto, joka toimii opiskelijoiden, asiakkaiden, työelämän ja yhteistyökumppaneiden parhaaksi kansanopistopedagogiikan pohjalta yhteisöllisesti ja ennakoiden.

Laadunhallinta perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen: suunnittelu – toiminta – seuranta ja arviointi – laadun kehittäminen.  Laadunhallintaa toteuttaa koko henkilöstö ja sitä johtaa laaturyhmä laatutyön vuosikellon mukaisesti. Laadunhallinnan kehittämisessä ovat vahvasti mukana myös työelämä, sidosryhmät ja opiskelijat.

Opetus ja kulttuuriministeriön julkaisema Ammatillisen koulutuksen laatustrategia 2030 linjaa JKO:n laadunhallinnan vision, keskeiset sisällöt ja vaikuttavuustavoitteet. Laadunhallinnan jatkuvan parantamisen periaate on yhdenmukainen valtionhallinnon asettaman laadunhallinnan vision kanssa.

Laadunhallintajärjestelmän kulmakiviä on neljä

BSC tuloskortti

Tasapainotettu tuloskortti (BSC) toimii opiston strategian toteutumisen arvioinnin välineenä. Tuloskortin mittareiden laadinnassa kiinnitetään huomiota sekä lyhyen aikavälin, että koko strategiakauden mittaisten tavoitteiden toteutumiseen.

Palautejärjestelmä

BSC tuloskorttia täydentää monipuolinen palautejärjestelmä, jolla kerätään tietoa prosessien toimivuudesta, asiakastyytyväisyydestä sekä toiminnallisista ja taloudellisista tuloksista. Palautejärjestelmän lähtökohtana on tasapaino ulkoisten ja sisäisten arviointien välillä, nykytilanteen seuranta ja ennakointi sekä opiston koko toimintakulttuurin kehittäminen. Arvioinnissa käytetään sekä laadullisia että määrällisiä mittareita.

Toiminnanohjausjärjestelmä

JKO:n toiminnanohjausjärjestelmä on rakennettu Office 365 pilvipalveluympäristöön, Sharepointin pohjalle. Toiminnanohjausjärjestelmä on samalla henkilöstön intra ja arjen työkalu. Toiminnanohjausjärjestelmä/intra pohjautuu organisaatiorakenteen mukaiseen vastuutettuun työnjakoon. Tätä järjestelmää ohjaavat vuosikello- ja prosessityöskentely, niiden toimivuutta seuraavat mittarit, palautejärjestelmä ja tulosten analysointi sekä niistä johdetut päätöksentekoprosessit.

Laatuosaaminen

Keskeinen osa laadunhallintaa on henkilöstön laatuosaamisen vahvistaminen. Opisto kehittää laadunhallintaosaamistaan henkilöstökoulutuksien, itsearviointien ja sisäisten vertaisarviointien, verkostohankkeiden sekä uutiskirjeiden avulla. Henkilöstön yhteinen tavoite on tuottaa laadukkaita opiskelija- ja asiakaslähtöisiä koulutuksia ja palveluja jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

 

Laadunhallinnan ja toiminnanohjausjärjestelmän kehittämistyötä ohjaa ja valvoo rehtori yhteistyössä laatupäällikön, johtoryhmän, laaturyhmän ja koulutuksen kehittämis- ja suunnittelutyöryhmän kanssa.

Opiston laatu-ja kehittämispäällikkönä toimii Sirkka Salvi.

Jyväskylän kristillisen opiston laadunhallintajärjestelmä 2022

Kannatusyhdistys

Jyväskylän kristillisen opiston kannatusyhdistys ry omisti opiston vuoteen 2001 saakka, jolloin se siirsi opiston omaisuuden ja ylläpitoluvan Jyväskylän kristillisen opiston säätiölle. Nykyisin kannatusyhdistys vaalii omalla toiminnallaan herännäisyyden henkeä opistossa.

 • Kokoamalla entisiä ja nykyisiä opiskelijoita, työntekijöitä ja opiston ystäviä yhteisiin seuroihin ja tilaisuuksiin.
 • Kutsumalla Jyväskylän eri oppilaitoksiin saapuneita körttinuoria ja körttikuoron laulajia opiston opiskelijoiden vieraiksi.
 • Järjestämällä veisuuta kaikille halukkaille
 • Osallistumalla yhteisiin retkiin mm. herättäjäjuhlille, seurakunnan tilaisuuksiian ja tapahtumiin ja pyrkimällä muutenkin edistämään keskinäistä yhteyttä ja yhteistä toimintaa opiston työn tukemiseksi.
 • Tukemalla opiston kasvatuksen ja koulutuksen tunnetuksi tekemisessä.
 • Jakamalla stipendejä opiskelijoille.
 • Vierailemalla opiston väen ja jyväskyläläisten ystävien kanssa maakunnassa.

Kannatusyhdistyksessä on tällä hetkellä noin 140 jäsentä. Jäsenille lähetetään vuosittain 2-3 kertaa jäsentiedote.
Vuosijäsenmaksu on 10 euroa ja ainaisjäsenmaksu 85 €.

 

 

Tervetuloa mukaan kannatusyhdistyksen toimintaan!

Jyväskylän kristillisen opiston
kannatusyhdistyksen johtokunta

 • Hakkarainen Kirsti, varapj., Saarijärvi, 040 183 4645
  kirstijalaurihakkarainen@suomi24.fi
 • Kivioja, Leila, Jyväskylä, 0400 837 617
 • Nurminen, Leila, siht. , Jyväskylä, 040 564 7388
  leila.nurminen@luukku.com
 • Rajala, Esko, Jyväskylä, 040 575 3536
  evo63430@gmail.com
 • Toivio, Sulo, Saarijärvi, 050 064 4843
 • Tukiainen, Heikki O., pj. , Uurainen, 040 544 2146
  heikki.tukiainen@gospro.fi

Varajäsenet

 • Hytönen, Pekka, Leivonmäki, 0400 543 990
  hytonenpekka4@gmail.com
 • Lahtinen, Matti, Hyvinkää, 0400 483 485
  matti.lahtinen@pp5.inet.fi
 • Nurminen, Arto, Jyväskylä, 040 524 1288
  artonurminen8@gmail.com

 

Kannatusyhdistyksen Ystäväviesti

 

Opistolaispäivät

Jyväskylän kristillisen opiston opistolaispäivää vietetään opiston kirkkopyhän yhteydessä helmikuun toisena sunnuntaina.

Kirkkopyhän jumalanpalvelus ja seurat vietetään opiston välittömässä läheisyydessä olevassa Kuokkalan kirkossa.

Seurat

Seurat ovat olennainen osa herännäisyyden hengellistä elämää. Seuratilaisuudet ovat kaikille avoimia.
Seuroissa vuorottelevat puheet ja virret. Herännäisseurojen parisataavuotiseen perinteeseen kuuluu, että puheita ei yleensä valmistella etukäteen. Puhujat saavat virikkeitä toisiltaan ja jatkavat toistensa ajatuksia. Parhaimmillaan seurojen puheista muodostuu kokonaisuus.
Virsikirjana seuroissa käytetään Siionin virsiä. Valitsemillaan virsillä kuulijat kommentoivat puhetta. Tärkeä osa seuroja on myös tuttujen tapaaminen ja vieraisiin tutustuminen kahvipöydän ääressä.

 

Tervetuloa seuroihin hiljentymään, veisaamaan, virkistymään ja tapaamaan ystäviä!

 

SEURAT
JYVÄSKYLÄN KRISTILLISELLÄ OPISTOLLA
Sulkulantie 28

 

Keskiviikko 14.9.2022 18:00 Seurat Wivi Lönn Sali, Hannala
 
Keskiviikko 26.10.2022 18:00 Seurat S109 SULKULA-SALI
 
Sunnuntai 27.11.2022 13 puuro, 14.00 seurat Seurat (adventtiseurat) S109 SULKULA-SALI
 
Sunnuntai 5.2.2023 11:00 ja 13:00 Opiston kirkkopyhä Kuokkalan kirkko: Messu klo 11:00 Kuokkalan Kirkko, Seurat klo 13:00 (opisto) S109 SULKULA-SALI
 
Keskiviikko 15.3.2023 18:00 Seurat S109 SULKULA-SALI
 
Keskiviikko 19.4.2023 18:00 Seurat S109 SULKULA-SALI
 
Keskiviikko 24.5.2023 18:00 pihaseurat 

 

 

Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan.

Otamme huomioon päivittyvät, valtakunnalliset turvallisuusohjeet.

TERVETULOA!

Herännäisopistot

 

Suomessa on 87 kansanopistoa.

41 niistä on arvopohjaltaan kristillisiä.

Kahdeksan herännäisopistoa muodostavat vuonna
2002 perustetun OldBrandNew-opistojen (OBN) yhteistyörenkaan.

 

OBN- Opistojen joukossa on suuria ja pieniä. Osa niistä on kaupunki- tai taajama-, osa maaseutuopistoja. OBN-opistojen koulutustarjonta on laaja. Opistoissa saa ammatillista

koulutusta (perustutkintoja, sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja), perusopetusta ja perusopetuksen lisäopetusta, vapaan sivistystyön koulutusta, AMK-opintoja, lukiokoulutusta sekä avoimen yliopiston opintoja.

 

Osa OBN-opistoista suunnittelee parhaillaan yhteistyönsä tiivistämistä Herännäisopistojen konsortioksi.

 

Lisätietoja yhteistoimintarenkaaseen kuuluvista opistojen koulutustarjonnasta saat alla olevista linkeistä:

 

Eurajoen kristillinen opisto
Koulutie 4, 27100 Eurajoki | (02) 8680 065

 

Jyväskylän kristillinen opisto
Sulkulantie 28, 40520 Jyväskylä | (014) 334 8000

 

Kainuun opisto
Tahvintie 4, 88380 Mieslahti | (08) 873 116

 

Lapuan kristillinen opisto
Siiriläntie 11-3, 62100 Lapua | (06) 4339 200

 

Lieksan kristillinen opisto
Kylänlahdentie 81, 81820 Kylänlahti | (013) 547 141

 

Raudaskylän kristillinen opisto
Opistontie 4-6, 84880 Ylivieska | (08) 4276 200

 

Turun kristillinen opisto
Lustokatu 7, 20380 Turku | (02) 4123 500

 

Valkealan kristillinen kansanopisto
Kansanopistontie 53, 47830 Hasua | (05) 3414 600

Keski-Suomen kansanopistot

Keski-Suomen alueella on Jyväskylän kristillisen opiston lisäksi viisi muuta kansanopistoa. Kansanopistot muodostavat Keski-Suomen kansanopistojen yhteistoimintarenkaan (konsortion).

 

Löydät tarkemmmat tiedot Keski-Suomen kansanopistoista alla olevien linkkien välityksellä

 

Alkio-opisto, Korpilahti

Iso Kirja -opisto, Keuruu

Jämsän Kristillinen Opisto, Jämsä

Karstulan Evankelinen Opisto, Karstula

Keski-Suomen Opisto, Äänekoski 

Haemme Jyväskylän kristilliselle opistolle talouspäällikköä 22.8.2022 alkaen /hakuaikaa jatkettu

Jyväskylän kristillinen opisto on säätiöpohjainen, herännäishenkinen, monialainen kansanopisto, jossa opiskelee noin 450 opiskelijaa. Oppilaitos järjestää ammatillista koulutusta, vapaan sivistystyön koulutusta sekä perusopetusta. Lisäksi opiston tarjontaan kuuluu monipuolinen lyhytkurssitoiminta. Opisto sijaitsee Kuokkalassa, keskustan palvelujen välittömässä läheisyydessä. Opiston palveluksessa on n. 70 työntekijää ja n. 50 tuntiopettajaa.

Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen 22.8.2022 – 21.2.2023 jonka jälkeen työsuhde jatkunee toistaiseksi voimassa olevana

TALOUSPÄÄLLIKKÖÄ

Talouspäällikkö osallistuu opiston toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen rehtorin apuna toimenkuvansa mukaisesti. Talouspäällikkö vastaa toimialueensa johtamisesta ja tuloksellisesta toiminnasta. Palkkahallinnon ja kirjanpidon hoitaa osittain tilitoimisto.

Tehtäviin kuuluvat mm.

 • vuosikellon mukaisen toiminnan suunnittelu, organisointi, koordinointi ja kehittäminen
 • vastuu koulutuksen talouteen liittyvien tilastojen laatimisesta
 • vastaa opiston taloussuunnittelusta ja taloudenhoidosta. Tähän tehtävään kuuluu mm.: vastuu siitä, että opiston taloutta ja kirjanpitoa hoidetaan asianmukaisesti; vastuu siitä, että opiston omaisuutta hoidetaan ja käytetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti; vastuu lakisääteisen ja sopimukseen perustuvan rahoituksen hakemisesta ja tilittämisestä määräaikana; vastuu tilinpäätöksen ja talousarvioehdotuksen laatimisesta; laskujen ja muiden menotositteiden hyväksyntä
 • toimii osalle hallinto- ja tukipalveluyksikön työntekijöille esimiehenä
 • valmistelee toimialueensa asiat johtoryhmälle ja opiston johtokuntana toimivalle säätiön hallitukselle
 • seuraa oman toimialueensa kehitystä ja tekee ehdotuksia opiston johdolle
 • kehittää ja ylläpitää oman toimialueensa yhteiskunnallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä
 • suorittaa muut toimialueeseensa kuuluvat tai rehtorin hänelle erikseen määräämät tehtävät

 

Toimen menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

 • Sitoutumista johtaa ja kehittää yhdessä rehtorin kanssa opistoa sen hallituksen ja valtuuskunnan hyväksymien arvojen ja strategian mukaisesti
 • Tulevaisuuteen suuntautunutta kehittämisajattelua sekä halua ja kykyä opiston ja sen toiminnan kehittämiseen
 • Vahvaa osaamista talousasioissa, palvelussuhdeasioissa ja henkilöstöjohtamisessa

Talouspäällikön toimeen edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja kokemusta alan työstä. Arvostamme yhteistyötaitoa, paineensietokykyä, oma-aloitteisuutta ja joustavuutta.

Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaan. Hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa. Valitun on ennen toimen mahdollista vakinaistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä toimitettava nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rekisteriote. Valintaprosessissa käytetään soveltuvuusarviointia.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa sähköisesti 11. elokuuta 2022 mennessä rehtorin sähköpostiin harri.erkamaa@jko.fi . Oheista myös mahdollinen Linkedin – linkki.

Lisätietoja antavat rehtori Harri Erkamaa harri.erkamaa@jko.fi puh. 044 7522 764 ja talouspäällikkö Tarja Karstunen puh. 044 7522 715  tarja.karstunen@jko.fi

Puhelinaika tiedusteluille 8.8. klo 14-16 sekä 10.8. klo 15-16.