Valikko Sulje

Yleistä ajankohtaiskoulutuksista

Työelämää ja yksilön kehitystä palveleva koulutus- ja kehittämistoiminta on keskeinen osa palvelutarjontaamme. Haluamme tarjota mahdollisimman hyvin kysyntää vastaavaa lyhytkestoista koulutusta ja otamme mielellämme vastaan uusia ideoita. Voimme järjestää koulutuksia myös muualla Suomessa.

Ilmoittaudu kurssille viimeistään kuukautta ennen kurssin alkua. Kurssi toteutuu, kun osallistujia on kaksitoista tai enemmän. Kurssihinnoissa on ateriat ja opetus, ellei kurssin yhteydessä muuta mainita. Majoitus maksetaan erikseen.

Opiston lähettämistä laskuista peritään 5,00€ laskutuslisä.

Ajankohtaiskoulutusesitteet:

Syksy 2023

Kevät 2024

Syksyt 2024

 

Lisätietoja:
Tiina Mennala
Opettaja
+358 (0)44 752 2776
tiina.mennala(a)jko.fi 

Toimisto
+358 (0)14 334 8000
toimisto(a)jko.fi


Hengellistä levollisuutta ja tasapainoa – Kehollisen rukouksen, meditaation ja hiljaisuuden joogan maistiaiset

07.11.2023 08.11.2023

​Kokonaisvaltainen, avoin hengellisyys on voimavarojen ja oman jaksamisen työväline. Oman kehollisuutensa ja elämäntilanteensa näkeminen Jumalan rakastavassa valossa kutsuu tasapainoon ja yhteyteen.

​​Koulutuksessa osallistuja tutkii elämäänsä ja spiritualiteettiaan hiljaisuuden, kehollisuuden, omakuvansa ja erilaisten hengellisten (hiljaisuuden jooga, ignatiaanisuus) harjoitteiden kautta sekä rohkaistuu käyttämään kehollisia rukousmenetelmiä omassa elämässään ja esim. pienryhmien ohjauksessa.

​​Erityisesti kokonaisvaltaiseen kokemiseen painottuvassa koulutuksessa liitytään hiljaisuuden tilaan, jossa voi löytää ainutlaatuisen ja yksilöllisen tapansa elää Jumalan luomassa maailmassa – mystiikan teologian ja kristillisen rukoustradition sisällä. Voit ryhmässä opetella olemassaolon kokonaisuutta, niin että kirkon työntekijänä koet olevasi oma itsesi.Harjoitusten tavoitteena on vahvistaa hyväksyvää asennetta omaan itseen, toisiin ihmisiin ja koko luomakuntaan. Harjoitteet johdattavat Jumalan läsnäolon kokemiseen, Pyhän Hengen lahjojen vastaanottamiseen ja avaraan rukoukseen. Koulutus painottuu hiljaisuuden joogan® ja ignatiaanisten hengellisten harjoitteiden sisältöön.

Kouluttajana ignatiaanisen retriitin ohjaaja, hengellinen ohjaaja, hiljaisuuden joogaohjaaja, TM, pastori Minna Rantalainen.

Osallistuja osaa käyttää kehollisuuden ja hiljaisuuden joogan elementtejä työssään ja omassa elämässään. Osallistuja tietää hiljaisuuden joogan perusteita ja harjoituskokonaisuuksia sekä osaa soveltaa kokonaisvaltaisen hengellisyyden rikkautta omassa työssään ja ihmisten kohtaamisissa.

Laajuus 0,5 op

Ilmoittaudu 6.10.2023 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Hengellistä levollisuutta ja tasapainoa – Kehollisen rukouksen, meditaation ja hiljaisuuden joogan maistiaiset -kurssille tästä


Surevan kohtaaminen

14.11.2023 15.11.2023

​​Tarvitsetko valmiuksia kohdata surevia ja ymmärtää surun ja surutyön perusteita?

Koulutuksessa rohkaistut kohtaamaan ja tukemaan surevia sekä ymmärrät suremisen ja surutyön perusluonnetta. Ennakkotehtävään ja vuorovaikutteiseen keskusteluun pohjautuvan koulutusmenetelmän keinoin pohdit ja arvioit hyviä tapoja kohdata surevia omaisia. Koulutuksessa käsitellään erityyppisten kuolemien aiheuttamaa surua, sekä tutustutaan asiakaspalvelun ja palveluohjauksen näkökulmasta siihen, mitä ohjatuissa sururyhmissä tapahtuu.

Osallistuja osaa soveltaa surevan kohtaamisessa surutyön perusteita.

Laajuus 0,5 op

Ilmoittaudu 13.10.2023 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Surevan kohtaaminen -kurssille tästä


Striimauksen perusteita

23.01.2024 24.01.2024

Striimauksen perusteita sukeltaa suoralähetysten maailmaan seurakunnan ja kaikuisten kirkkotilojen erityistarpeiden näkökulmasta.

Kahden päivän aikana käsitellään suoralähetyksissä tarvittavia tietoja ja taitoja, tutustutaan kuvakerronnan ja hyvän äänenlaadun perusteisiin.

Aiheina ovat suoralähetyslaitteiston minimivaatimukset, yhteensopivuudet ja kustannusarviot; puheen ja eri akustisten instrumenttien mikitys lähetyksiin; äänen ominaisuudet, äänenlaatu sekä äänen toisto ja tarkkailu; kuvakulmat sekä kuvakerronnan perusteet elävässä kuvassa sekä lähetyksen tekeminen graafisin elementein.

Jos haluat lisäosaamista, tule Striimaus sujuvaksi -koulutukseen 29.-30.10.2024.

Kouluttajina toimivat nuorisotyönohjaaja Toni Launonen, musiikinopettaja Ari Kauppinen JKO:lta ja Elias Mäenpää Virtuaalikirkosta.

Osallistuja tuntee suoralähetysten laite- ym. vaatimuksia ja osaa käyttää suoralähetyksissä tarvittavia laitteita. Osallistuja ymmärtää kuvakerronnan, äänenlaadun ja graafisen elävöittämisen perusteita.

Laajuus 0,5 op

Hinta:250€

Ilmoittaudu Striimauksen perusteita -kurssille tästä


Soitinrakennuspaja ja lastenmusiikin uudet tuulet

26.01.2024 27.01.2024

Miten hyödynnät lastenmusiikkia lapsen kehityksen tukemisessa?

Lastenmusiikin uudet tuulet -koulutuksessa voit paneutua lastenmusiikin tavoitteelliseen hyödyntämiseen varhaiskasvatuksessa. Tutustut uuteen ja perinteisempään lastenmusiikkiohjelmistoon sekä erilaisiin toiminnallisiin menetelmiin.

Soitinrakennuspajassa pääset näkemään, kuinka erilaiset arkiset esineet, joilla ei näyttäisi olevan mitään yhteistä, muodostavat yhdistettyinä soittimen. Ja mihin muuhun sählypallosta on kuin sählyn pelaamiseen. Kun soitin on saatu valmiiksi, opettelemme myös soittamaan sitä.

Kouluttajina toimivat lastenmusiikin ammattiorkesteri Loiskis ry:n muusikot ja pedagogit Pekka Nättinen, Tomi Nurmi, Marianne Oivo ja Leevi Pukki.

Osallistuja osaa hyödyntää lastenmusiikkia lapsen kehityksen tukemisessa.

Laajuus 0,5 op

Hinta:250€

Ilmoittaudu Soitinrakennuspaja ja lastenmusiikin uudet tuulet -kurssille tästä


Toimiva koulu -ohjaajakoulutus

29.01.2024 27.03.2024

Teetkö yhteistyötä koulujen tai oppilaitosten kanssa? Toimiva koulu on opettajille ja muille kasvatusalan ammattilaisille suunnattu käytännönläheinen kurssi koulujen ihmissuhteiden ja vuorovaikutuksen edistämiseen.

Toimiva koulu -ohjaajaksi voivat kouluttautua niin alakoulun, yläkoulun kuin lukion opettajat ja oppilashuoltohenkilöstö samoin kuin korkea-asteen opettajat ja ohjaajat sekä muut kasvatus- ja ohjausalan ammattilaiset.

Toimiva koulu -ohjaajakoulutuksessa perehdyt ja kehität tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Tutustut kurssin materiaaliin ja harjoittelet kurssin ohjaamista. Ohjaajakoulutus pätevöittää sinut ohjaajaksi ja saat oikeudet pitää Toimiva koulu -vuorovaikutuskoulutuksia lisensoidun materiaalin pohjalta.

Toimiva koulu -kurssi kuuluu kansainväliseen Gordonin toimivat ihmissuhteet -kurssiperheeseen. Nämä kurssit ovat yhdysvaltalaisen psykologi Thomas Gordonin luomia, tutkittuja ja vuosikymmenten kokemuksella kehitettyjä vuorovaikutustaitojen koulutuksia. Toimiva koulu -kurssin teoreettinen viitekehys muodostuu Gordonin vuorovaikutusmallista, niin sanotusta käyttäytymisen ikkunasta, johon opiskeltavat vuorovaikutustaidot linkittyvät. Suomessa koulutustoimintaa koordinoi GTIry.

Koulutukseen kuuluu itsenäisesti suoritettavia tehtäviä. Lähijaksojen ja suoritettujen tehtävien jälkeen kouluttaja myöntää arvionsa perusteella osallistujalle ohjaajapätevyyden. Koulutuksen materiaalina on Toimiva koulu -ohjaajan käsikirja ja -työkirja (uudistettu 2023).

Kouluttajina toimivat LitT, työnohjaaja STOry Ulla Klemola ja LitM, väitöskirjatutkija Tommi Mäkinen.

Osallistuja tunnistaa, ilmaisee ja kuuntelee omia ja toisten tunteita, ilmaisee itseään selkeästi sekä ymmärtää aktiivisen kuuntelun merkityksen ihmissuhteissa. Osallistuja soveltaa tunteisiin, itseilmaisuun ja kuuntelemiseen liittyviä taitoja tarve- ja arvoristiriitojen käsittelyssä.

Osallistuja ymmärtää erilaisia vuorovaikutustilanteita ja määrittelee ihmiskäsitystään. Osallistuja soveltaa oppimaansa ohjausharjoituksissa. Osallistuja ratkaisee Toimiva koulu -kurssien organisointiin liittyviä kysymyksiä ja soveltaa koulutuksia omalle toimialalleen.

Laajuus 5 op

Hinta:850€

Ilmoittaudu Toimiva koulu -ohjaajakoulutus -kurssille tästä


Lastenohjaajana rippikoulussa

06.02.2024 07.02.2024

Oletko ollut mukana rippikoulutyössä tai tarvitsetko osaamista nuorten kohtaamiseen?

Koulutuksessa saat tietoa nuorten kehitykseen liittyvistä vaiheista sekä tutustut Suuri ihme -rippikoulusuunnitelmaan, rippikoulun toiminta-ajatukseen ja tavoitealueisiin.

Koulutuksessa hankitaan osaamista rippikouluikäisten kohtaamiseen, seurakunnan tiimityöhön sekä isostoimintaan. Koulutuksen aikana lisäät asiantuntemustasi siihen, miten lastenohjaajan osaamista voi hyödyntää rippikoulussa.

Kouluttajina toimivat rippikoulupappi Johanna Puupponen sekä kasvatus- ja ohjausalan opettaja Jarkko Blomqvist.

Osallistuja tunnistaa nuoren kehitysvaiheet, tuntee rippikoulusuunnitelman (RKS2017) keskeiset periaatteet ja tunnistaa vahvuutensa ja kehittämistarpeensa ohjaajana rippikoulussa.

Laajuus 0,5 op

Hinta:250€

Ilmoittaudu Lastenohjaajana rippikoulussa -kurssille tästä


Kirjoittaminen ja maalaaminen hengellisen ohjauksen välineenä

13.02.2024 14.02.2024

Miten yhdistät raamattuopetuksen ja kädentaidot? Haluatko ideoita avoimeen Jumalan kohtaamiseen eri aisteilla kirjoittamalla ja maalaamalla? Koulutuksessa tutustut mm. Bible Journaling-menetelmään.

Luovien menetelmien koulutus yhdistää hengellisen ohjauksen, kirjoittamisen ja kädentaidot. Koulutuksessa tutustutaan kirjoittamiseen Raamatun lukemisen tukena ja tehdään kirjoitus- ja meditaatioharjoituksia. Koulutukseen osallistuva kehittyy Bible Journaling -menetelmän käytössä raamattuopetuksen välineenä ja tutustuu vesi- ja peitevärien käyttöön. Maalaamisessa tunne on pääasia, ei se mitä syntyy paperille. Harjoitteet eivät vaadi ennakkotaitoja, eivätkä erityistä hienomotoriikkaa käsiltäsi. Harjoituksissa on tavoitteena avoin Jumalan kohtaaminen kaikilla aisteilla. Kouluttajana diakoni, kirjoittamisen- ja retriitinohjaaja Nina Klemmt.

Osallistuja osaa kuvittaa Raamatun tekstejä kirjoittamalla ja maalaamalla erilliseen luonnoslehtiöön tai vihkoon. Osallistuja osaa soveltaa tekniikkaa työssään seurakunnassa ja henkilökohtaisessa elämässä.

Laajuus 0,5 op

Hinta:250€

Ilmoittaudu Kirjoittaminen ja maalaaminen hengellisen ohjauksen välineenä -kurssille tästä


Kinestetiikan peruskurssi

22.02.2024 22.03.2024

Kinestetiikka® on voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle.

Peruskurssilla opit käytännönläheisesti tietoja ja taitoja ihmisen liikkumisesta ja toiminnoista, joita voit käyttää avustaessasi ihmistä yksilöllisesti, kevyesti ja omaa sekä avustettavan terveyttä tukien.

Kouluttajina Suomen Kinestetiikkayhdistyksen hyväksymät kouluttajat Sanna Jääskeläinen ja Saija Sievänen.

Koulutuksen kesto on 4 päivää; 22.-23.2.2024 ja 21.-22.3.2024.

Laajuus 2 op

Hinta:425€

Ilmoittaudu Kinestetiikan peruskurssi -kurssille tästä


Valokuva ja video somessa

05.03.2024 06.03.2024

Miten tuotan videon? Miten valaistus ja äänenlaatu vaikuttavat videon sisältöön?

Koulutus koostuu seuraavista aihealueista:
• kuvaamisen lainalaisuudet: tekniset välineet, valaistus, sommittelu/käsikirjoittaminen, liike ja lisäksi parhaat edulliset kikkakolmoset myös kaikuviin kirkkotiloihin
• studiokuvaus / hyvä studiosommittelu
• kuva ja video eri somekanavissa (videopalvelut, Facebook, Instagram (Stories) / livelähetysten tekemien) hyvä, jopa viraaliksi leviävä kuva tai videopätkä (kuvien analysointia)
• livelähetyksessä kameran takana / livelähetyksessä esiintyjänä tai juontajana

Kouluttajana on PastoriPuhto eli someen videoita tekevä srk-pastori Juho Puhto.

Osallistuja osaa tehdä kevyellä toteutuksella videoita seurakunnan viestinnän käyttöön. Osallistuja ymmärtää valo- ja videokuvaamisen teknisiä periaatteita.

Laajuus 0,5 op

Hinta:250€

Ilmoittaudu Valokuva ja video somessa -kurssille tästä


Matkalla sisäisen äänen tunnistamiseen (Deep Talk)

12.03.2024 13.03.2024

Deep talkista työkaluja sisäisen äänen kuunteluun, arkeen ja työhön!

Haluaisitko oppia tuntemaan itseäsi paremmin? Tarvitsetko enemmän tunnetaitoja elämääsi ja työhösi? Tarvitsetko työkaluja työhyvinvointiin?

Montessori-pedagogiikkaan perustuva Deep talk yhdistää hengellisen hyvinvoinnin isoon työhyvinvoinnin kokonaisuuteen ja maailmankirjallisuuden kertomusperinteeseen.

Se johdattelee kuuntelemaan omaa sisäistä puhetta ja toimimaan dialogisesti, toisia kunnioittaen ja arvostaen. Retriittityyppiset harjoitukset syventävät itsetuntemusta, kehittävät tunnetaitoja ja vahvistavat toiveikkuutta silloinkin, kun kohtaat arjen haasteita.

Retriitti antaa mahdollisuuden levähtää oman työn äärellä, tarkastella sitä ja löytää uusia oivalluksia työhön sekä omien voimavarojen vahvistamiseen.

Deep talk -kouluttajalla on kokemusta menetelmän käytöstä varhaiskasvatuksessa, erityisopetuksessa ja aikuisryhmissä. Kouluttajana on Deep Talk -kouluttaja, varhaiskasvatuksen asiantuntija, työnohjaaja, ratkaisukeskeinen terapeutti Ritva Parkkali.

Osallistuja tunnistaa omaa sisäistä puhetta ja osaa muuttaa sitä myötätuntoiseksi ja empaattiseksi itseä ja yhteisökohtaan. Osallistuja keskittyy ja rauhoittuu kuuntelemaan ja kuulemaan sekä toisia että itseä. Siksi hetki on dialoginen ja osallistava. Jokainen saa osallistua siten kuin haluaa, liittyä keskusteluun tai olla hiljaa.

Laajuus 0,5 op

Hinta:250€

Ilmoittaudu Matkalla sisäisen äänen tunnistamiseen (Deep Talk) -kurssille tästä


Eläkkeelle! Sujuvasti uuteen elämänvaiheeseen

19.03.2024 20.03.2024

Eläkkeelle siirtyminen on suuri askel. Miten sinä voit valmistautua tähän uuteen elämänvaiheeseen?

Koulutuksessa hankit tietoa aktiivisena vanhenemisesta sekä elämänkulun suunnittelusta vanhuuden kynnyksellä.

Sinulla on mahdollisuus ennakoida ja prosessoida eläköitymisen muutosta samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Hyvän vanhenemisen, tavoitteiden ja elämänkulun ennakoinnin tutkijatohtori Milla Saajanahon, Gerontologian tutkimuskeskus, kanssa käsittelet eläkkeelle siirtymisen tuomia yksilöllisiä muutoksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Koulutuksessa on mukana myös kirkon eläkeasioista vastaava Kevan kouluttaja.

Osallistuja tiedostaa eläkkeelle siirtymisen lähestyessä ja aikana itselleen merkittäviä kysymyksiä, valmistautuu elämäntilanteen muutoksiin ja ymmärtää mielen hyvinvoinnin lainalaisuudet. Osallistuja tunnistaa keinoja, joilla huolehtii työprosessien jatkuvuudesta.

Laajuus 0,5 op

Hinta:250€

Ilmoittaudu Eläkkeelle! Sujuvasti uuteen elämänvaiheeseen -kurssille tästä


Esihenkilö toimivaa vuorovaikutusta ja omaa hyvinvointiaan edistämässä

09.04.2024 10.04.2024

Toivotko lisää kohtaamisen taitoja työsi erilaisissa esihenkilö- ja asiakaspalvelutehtävissä? Haluatko vahvistaa johtamistaitojasi vuorovaikutuksen alueella? Tarvitsetko tukea tunnevaltaisten tilanteiden käsittelyyn ja vaikeiden asioiden puheeksi ottamiseen? Kaipaatko välineitä hyvinvoinnistasi huolehtimiseen?

Koulutuksessa käsitellään kohtaamiseen, vuorovaikutukseen sekä valmentavaan johtamiseen liittyviä aiheita. Tunneymmärrys, aktiivinen kuuntelu, rakentava ristiriitojen käsittely ja myönteisen palautteen taito ovat esihenkilön supervoimia, joita myös harjoitellaan. Näitä tunne- ja vuorovaikutustaitoja ohjaa työnohjaaja Ulla Klemola, joka on väitellyt ko. taitojen oppimisesta ja opettamisesta.

Valmentavan johtamisen näkökulmasta käsitellään seuraavia aiheita: johtaja työyhteisön mentorina, johtajan ja työyhteisön välinen vuorovaikutus sekä ristiriitatilanteiden ennakointi. Osuuden kouluttajana toimii pastori Paulus Pikkarainen, joka on tutkinut valmentavan johtamisen soveltamista seurakuntien työyhteisöihin.

Työskentely sisältää lyhyitä tieto-osioita, pari- ja pienryhmätyöskentelyä harjoitteluineen sekä yhteistä keskustelua. Koulutus sisältää ennakkotehtävän.

Kouluttajina toimivat Ulla Klemola / Idulla Consulting ja Paulus Pikkarainen Jyväskylän seurakunnasta.

Osallistuja tiedostaa hyvinvoinnin, motivaation sekä asenteen vaikutuksen omaan käyttäytymiseensä. Osallistuja kehittää taitojaan tunnistaa, ilmaista ja kuunnella tunteita. Osallistuja ymmärtää kuuntelun merkityksen vuorovaikutustilanteissa. Osallistuja osaa soveltaa valmentavan johtamisen näkökulmaa työpaikan ristiriitatilanteissa.

Laajuus 0,5 op

Hinta:250€

Ilmoittaudu Esihenkilö toimivaa vuorovaikutusta ja omaa hyvinvointiaan edistämässä -kurssille tästä


Ideoita improvisaatioon

16.04.2024 17.04.2024

Kiinnostaako musiikillinen improvisaatio, muttet oikein tiedä mistä aloittaa? Haluaisitko kehittää omaa vapaata ilmaisuasi ja oppia improvisaation perustaitoja ja -tekniikoita?

Ideoita improvisaatioon -ajankohtaiskoulutuksessa saat ideoita ja työkaluja oman musiikillisen improvisoinnin kehittämiseen ja keksimiseen. Kahden päivän koulutuksen aikana tehdään monipuolisia improvisaatioharjoituksia niin soittaen kuin laulaen.

Kouluttajina toimivat kuoronjohtaja Kaisa Halmemies ja musiikinopettaja Ari Kauppinen.

Laajuus 0,5 op

Hinta:850€

Ilmoittaudu Ideoita improvisaatioon -kurssille tästä


Parisuhdetango

19.04.2024 20.04.2024

Kaipaatko yhteistä aikaa kumppanisi kanssa? Kaipaatko enemmän läheisyyttä? Haluatko kokea syvempää yhteyttä kumppaniisi ja kehittää kommunikaatiota yhdessä tanssien?

Parisuhdetangossa pyritään aitoon, intuitiiviseen ja selkeään kommunikaatioon. Se perustuu yksinkertaisiin, selkeisiin ja asteittain haastavimpiin pariharjoituksiin. Harjoitukset vahvistavat parisuhdetta, luottamusta ja kommunikaatiota. Se auttaa paria lähestymään toisiaan, lisää avoimuutta uusille kokemuksille, valinnoille ja ratkaisuille ja lisää parin herkkyyttä toistensa tarpeita kohtaan. Uudet kokemukset luo uudenlaista dialogia, ja uusi dialogi saa aikaan uudenlaista vuorovaikutusta.

Parisuhdetango perustuu 9 peruselementtiin: kosketus, luottamus, tasapaino, Intentio, suunta, sitoutuminen, joustavuus, symmetria/ epäsymmetria ja flow. Tutkimalla näitä kutakin elementtiä erikseen, opitaan ymmärtämään mistä elementeistä kommunikaatio muodostuu ja miten niitä kaikkia lopulta yhdistelemällä syntyy hienovarainen, avoin ja soljuva yhteinen tanssi

Parisuhdetangossa on avoin ja rento ilmapiiri. Aikaisempaa kokemusta tanssista ei tarvita.

Kouluttajina toimivat Minna Tuovinen, Martin Heslop, HyvinYhdessä ry.

Laajuus 0,5 op

Hinta:250€

Ilmoittaudu Parisuhdetango -kurssille tästä


Elävöittävä äänityöskentely

23.04.2024 24.04.2024

Teetkö jo tai haluatko tehdä työtä äänelläsi?

Koulutus on Sinulle, jos mietit esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Mihin kaikkeen ihmisääni pystyy? Miten käytät ääntäsi viestintäkeinona? Miten äänellä luodaan sisältöä? Miten elävöittää puheääntä muilla äänen keinoilla? Mitä mainos tai podcast edellyttää ääneltä? Mikä on tekniikan merkitys hyvän äänenlaadun aikaansaamiseksi?

Koulutuksessa käsitellään laaja-alaisesti äänen käyttöä:
1. Skriptien tulkinta
2. Karakterisointi
3. Ääniharjoittelu
4. Yhteistyö ja yrittäjyys

Koulutuksen aikana tehdään useita harjoituksia, joissa harjoitellaan ja havainnollistetaan aiheen eri osa-alueita.

Kouluttaja toimii äänialan ammattilainen Simo Orpana. Hänellä on yli 17 vuoden kokemus äänisuunnittelusta, ääninäyttelemisestä, säveltämisestä ja äänialan yrittäjyydestä.

Osallistuja osaa soveltaa äänenkäytön perustietoja ja -taitoja työssään. Osallistuja tietää äänen merkityksen ilmaisun ja työskentelyn muotoina.

Laajuus 0,5 op

Hinta:250€

Ilmoittaudu Elävöittävä äänityöskentely -kurssille tästä


Metsämieli

07.05.2024 08.05.2024

Haluaisitko yhdistää metsän, liikkumisen ja mielen hyvinvoinnin? Metsämieli-koulutuksessa se onnistuu.

Erilaisten kehoa virkistävien ja mieltä rauhoittavien harjoitusten avulla kukin voi valita omiin tarpeisiinsa sopivimmat. Harjoitukset syventävät itsetuntemusta, kehittävät tunnetaitoja ja vahvistavat toiveikkuutta silloinkin, kun arkeen kuuluu haasteita.

Metsämieli-koulutus on työntekijälle ohjausmenetelmämaistiainen luonnonympäristössä, ja samalla mahdollisuus löytää keinoja omaan työssäjaksamiseen.

Kouluttajana Ulla Hietala, jolla on Metsämieliohjaajakoulutuksen lisäksi vankka työ- ja koulutustausta kasvatus- ja ohjausalalta, yhteisötyöohjaaja- ja coach-tutkinnot sekä luonto-ohjaajaopintoja.

Osallistuja osaa hyödyntää Metsämieli-koulutuksessa saatua tausta-ajatusta ja keinoja omaan työssäjaksamiseen.

Laajuus 0,5 op

Hinta:250€

Ilmoittaudu Metsämieli -kurssille tästä


Elämyspedagogiikka kasvatuksessa

08.08.2024 09.08.2024

Mikä on seikkailu? Mitä vieras ympäristö voi opettaa omasta itsestä tai ryhmässä toimimisesta?

Elämyspedagogiikka tarjoaa kokonaisvaltaisen oppimisen menetelmän, joka mahdollistaa vastuullisuuteen kasvamista ja maaperän turvallisessa ryhmässä toimimiselle. Koulutus sopii kasvatus- ja ohjausalalla työskenteleville, jotka haluavat lisätä toiminnallisuutta työhönsä.

Koulutuksessa tutustutaan elämyspedagogiikan perusteisiin ja historiaan, turvallisuusajatteluun sekä soveltamiseen omassa työympäristössä. Sivuamme elämyspedagogisen ohjaamisen perustietoja ja -taitoja, joita osallistuja voi opetella hyödyntämään omassa työssään. Koulutus sisältää teoriaosuuksia, toiminnallisia sisältöjä ja päiväretken.

Osallistuja ymmärtää elämyspedagogiikan periaatteet ja osaa soveltaa elämyspedagogiikkaa omassa työympäristössään.

Laajuus 0,5 op

Hinta:250€

Ilmoittaudu Elämyspedagogiikka kasvatuksessa -kurssille tästä


Soitinrakennuspaja ja lastenmusiikin uudet tuulet

27.08.2024 28.08.2024

Miten hyödynnät lastenmusiikkia lapsen kehityksen tukemisessa?

Lastenmusiikin uudet tuulet -koulutuksessa voit paneutua lastenmusiikin tavoitteelliseen hyödyntämiseen varhaiskasvatuksessa. Tutustut uuteen ja perinteisempään lastenmusiikkiohjelmistoon sekä erilaisiin toiminnallisiin menetelmiin.

Soitinrakennuspajassa pääset näkemään, kuinka erilaiset arkiset esineet, joilla ei näyttäisi olevan mitään yhteistä, muodostavat yhdistettyinä soittimen. Ja mihin muuhun sählypallosta on kuin sählyn pelaamiseen. Kun soitin on saatu valmiiksi, opettelemme myös soittamaan sitä.

Kouluttajina toimivat lastenmusiikin ammattiorkesteri Loiskis ry:n muusikot ja pedagogit Pekka Nättinen, Tomi Nurmi, Marianne Oivo ja Leevi Pukki.

Osallistuja osaa hyödyntää lastenmusiikkia lapsen kehityksen tukemisessa.

Laajuus 0,5 op

Hinta:250€

Ilmoittaudu Soitinrakennuspaja ja lastenmusiikin uudet tuulet -kurssille tästä


Toimivaa keskustelutaitoa asiakaspalveluun

03.09.2024 04.09.2024

Tuntuuko, että tarvitset lisää kohtaamisen taitoja työhösi erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä? Miten kohtaan työkaverin ja asiakkaan? Miten puhun rohkeasti ja rakentavasti, mutta osaan myös kuunnella? Miten pääsen kosketuksiin tunteideni kanssa ja voin paremmin?

Koulutuksessa käsitellään kohtaamiseen, vuorovaikutukseen sekä asiakaspalveluun liittyviä aiheita. Teemoja ovat tunnetaidot, aktiivinen kuuntelu, ristiriitojen käsittely asiakastilanteessa, rohkean ja rakentavan puhumisen taito ja työntekijän omat tunteet sekä omasta jaksamisesta huolehtiminen.

Työskentely sisältää lyhyitä tieto-osioita, pari- ja pienryhmätyöskentelyä harjoitteluineen sekä yhteistä keskustelua. Koulutuksen sisältö perustuu Thomas Gordonin vuorovaikutusmalliin, tunneälytutkimukseen ja dialogiseen ajattelutapaan. Koulutus sisältää ennakkotehtävän.

Kouluttajana on LiT, opettaja, työnohjaaja Ulla Klemola Idulla Consultingista.

Osallistuja tietää tunteiden vaikutuksen käyttäytymiseen ja tiedostaa kuuntelun tärkeyden vuorovaikutustilanteissa. Osallistuja osaa käyttää rakentavia tapoja ristiriitatilanteiden käsittelyssä.

Laajuus 0,5 op

Hinta:250€

Ilmoittaudu Toimivaa keskustelutaitoa asiakaspalveluun -kurssille tästä


Muistisairaus, tunteet ja mielen hyvinvointi

10.09.2024 11.09.2024

Miten elää, pitää huolta ja työskennellä muistisairaan kanssa? Miten vahvistaa sosiaalista toimintakykyä ja kuntouttaa mielen hyvinvointia?

Koulutuksessa kokemusasiantuntija kertomassa, miten muistiyhdistyksen toiminta edesauttaa omaisen jaksamista arjessa. Korvarunon ABC – työpajassa pääset kokeilemaan korvarunon kirjoittamista ja mietit menetelmän hyödyntämistä eri yhteyksissä työpajaohjaaja Veera Vähämaan kanssa. Helsingin yliopiston tutkijatohtori Vilhelmiina Lehto-Niskala on mukana koulutuksessa mm. aiheilla ikääntyneen ja muistisairaan toimintakyky ja monet merkitykset, toteutuuko ikääntyneen oma näkökulma toimintakyvyn tukemisessa ja kuntoutuksessa.

Osallistuja tunnistaa muistisairauden eri vaiheita ja osaa soveltaa tapoja tukea muistisairaan sosiaalista toimintakykyä.

Laajuus 0,5 op

Hinta:250€

Ilmoittaudu Muistisairaus, tunteet ja mielen hyvinvointi -kurssille tästä


Tilojen somistus, kukkasidonta ja koristelu

17.09.2024 18.09.2024

Miten hyödynnän luonnonmateriaaleja tilojen somistuksessa? Kuinka osaan jatkokäyttää kukkakimppuja?

Koulutuksen aiheena on luonnonmateriaalien käyttö tilojen somistuksessa. Koulutuksessa opetellaan sitomaan kukkakimppuja maljakkoon ja asetelma astiaan.

Koulutus soveltuu esimerkiksi emännille, suntioille ja seurakuntien työntekijöille, jotka haluavat hyödyntää luonnonmateriaaleja ja jatkaa tilattujen kukkakimppujen käyttöikää tilojen estetiikka huomioiden.

Ennakkotehtävänä on niiden tilojen ja kohteiden kuvaus, joissa kukkia käytetään. Tuo kuvat kännykällä tai tabletilla mukaan koulutukseen.

Kouluttajana floristi Marja Elsinen.

Osallistuja osaa käyttää ja soveltaa luonnonmateriaaleja tilojen somistuksessa. Osallistuja osaa kukkaisidonnan perusteet, sitoa kukkakimpun ja tehdä kukka-asetelman.

Laajuus 0,5 op

Hinta:280€

Ilmoittaudu Tilojen somistus, kukkasidonta ja koristelu -kurssille tästä


Kinestetiikan peruskurssi

24.09.2024 23.10.2024

Kinestetiikka® on voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle.

Peruskurssilla opit käytännönläheisesti tietoja ja taitoja ihmisen liikkumisesta ja toiminnoista, joita voit käyttää avustaessasi ihmistä yksilöllisesti, kevyesti ja omaa sekä avustettavan terveyttä tukien.

Kouluttajina Suomen Kinestetiikkayhdistyksen hyväksymät kouluttajat Sanna Jääskeläinen ja Saija Sievänen.

Koulutuksen kesto on 4 päivää.

Laajuus 2 op

Levollisuutta metsässä

01.10.2024 02.10.2024

Osallistuja saa mahdollisuuden pysähtyä luonnon keskellä, luonnon eheyttämänä Jumalan läsnäolossa. Matkakumppanien seurassa on mahdollista elää, kokea, tutkia ja jakaa. 

Osallistuja osaa hyödyntää luonnon eheyttävää voimaa ja Jumalan läsnäolon kokemuksia työhyvinvoinnissaan omakohtaisesti ja asiakkaiden kanssa

Kouluttajana on arkiretriittiohjaaja Ulla Hietala, jolla on Metsämieliohjaajakoulutuksen lisäksi vankka työ- ja koulutustausta kasvatus- ja ohjausalalta, yhteisötyöohjaaja- ja coach-tutkinnot sekä luonto-ohjaajaopintoja.

Osallistuja saa mahdollisuuden pysähtyä luonnon keskellä, luonnon eheyttämänä Jumalan läsnäolossa.

Laajuus 0,5 op

Hinta:250€

Ilmoittaudu Levollisuutta metsässä -kurssille tästä


Striimaus sujuvaksi

29.10.2024 30.10.2024

Striimaus sujuvaksi sukeltaa käytännön läheisesti suoralähetysten maailmaan seurakunnan ja kaikuisten kirkkotilojen erityistarpeiden näkökulmasta.

Kahden päivän aikana käsitellään suoralähetyksissä tarvittavia tietoja ja taitoja, tutustutaan kuvakerronnan perusteisiin ja hyvän äänenlaadun saloihin sekä toteutetaan testistriimilähetys alusta loppuun saakka. Jokainen osallistuja tekee suoralähetyksen ja osaa ennakoida ongelmatilanteet ja selvitä niistä.

Aiheina ovat suoralähetyslaitteiston minimivaatimukset, yhteensopivuudet ja kustannusarviot; puheen ja eri akustisten instrumenttien mikitys lähetyksiin; äänen ominaisuudet, äänenlaatu sekä äänen toisto ja tarkkailu; kuvakulmat ja kuvakerronnan perusteet elävässä kuvassa sekä lähetyksen elävöittäminen graafisin elementein.

Työskentely sisältää lyhyitä tieto-osioita sekä pari- ja pienryhmätyöskentelyä harjoitteluineen. Ota mukaan koulutukseen kannettava tietokone, jossa powerpoint-sovellus tai vastaava.

Koulutukseen voit tulla, kun sinulla on kokemusta suoralähetyksistä tai/ja olet osallistunut meidän Striimauksen perusteita -koulutukseen (kevät 2024) tai 2023 Striimaus sujuvaksi -koulutukseen.

Kouluttajina toimivat nuorisotyönohjaaja Toni Launonen, musiikinopettaja Ari Kauppinen JKO:lta ja Elias Mäenpää Virtuaalikirkosta.

Osallistuja osaa tehdä suoralähetyksiä seurakunnan tarpeisiin. Osallistuja osaa käyttää ja soveltaa ammattimaisesti äänen ominaisuuksia sekä visuaalisia elementtejä suoralähetyksissä.

Laajuus 0,5 op

Hinta:250€

Ilmoittaudu Striimaus sujuvaksi -kurssille tästä


Hengellistä levollisuutta ja tasapainoa - Kehollisen rukouksen, meditaation ja hiljaisuuden joogan maistiaiset

05.11.2024 06.11.2024

Kokonaisvaltainen, avoin hengellisyys on voimavarojen ja oman jaksamisen työväline. Oman kehollisuutensa ja elämäntilanteensa näkeminen Jumalan rakastavassa valossa kutsuu tasapainoon ja yhteyteen.

Koulutuksessa osallistuja tutkii elämäänsä ja spiritualiteettiaan hiljaisuuden, kehollisuuden, omakuvansa ja erilaisten hengellisten harjoitteiden (hiljaisuuden jooga, ignatiaanisuus) kautta sekä rohkaistuu käyttämään kehollisia rukousmenetelmiä omassa elämässään ja esim. pienryhmien ohjauksessa.

Erityisesti kokonaisvaltaiseen kokemiseen painottuvassa koulutuksessa liitytään hiljaisuuden tilaan, jossa voi löytää ainutlaatuisen ja yksilöllisen tapansa elää Jumalan luomassa maailmassa - mystiikan teologian ja kristillisen rukoustradition sisällä. Voit ryhmässä opetella olemassaolon kokonaisuutta, niin että kirkon työntekijänä koet olevasi oma itsesi.

Harjoitusten tavoitteena on vahvistaa hyväksyvää asennetta omaan itseen, toisiin ihmisiin ja koko luomakuntaan. Harjoitteet johdattavat Jumalan läsnäolon kokemiseen, Pyhän Hengen lahjojen vastaanottamiseen ja avaraan rukoukseen.

Koulutus painottuu hiljaisuuden joogan® ja ignatiaanisten hengellisten harjoitteiden sisältöön.
Kouluttajana ignatiaanisen retriitin ohjaaja, hengellinen ohjaaja, hiljaisuuden joogaohjaaja, TM, pastori Minna Rantalainen.

Osallistuja osaa käyttää kehollisuuden ja hiljaisuuden joogan elementtejä työssään ja omassa elämässään. Osallistuja tietää hiljaisuuden joogan perusteita ja harjoituskokonaisuuksia sekä osaa soveltaa kokonaisvaltaisen hengellisyyden rikkautta omassa työssään ja ihmisten kohtaamisissa.

Laajuus 0,5 op

Hinta:250€

Ilmoittaudu Hengellistä levollisuutta ja tasapainoa - Kehollisen rukouksen, meditaation ja hiljaisuuden joogan maistiaiset -kurssille tästä